Ev Dekorasyon Ürünleri

Gösterilen sonuç sayısı: 49


Ev Dekorasyon Ürünleri Online Satış

En uygun fiyatlı ve zarif aksesuarlar için ev dekorasyon ürünleri online satış rehberini inceleyin

Ev dekorasyon ürünleri online satışı yapmak, nasıl çok zengin aksesuarları bir araya getirmekle gerçekleşiyorsa, online ticareti anlamak da; bu etkenleri çözümlemek ve birleşme ilkelerini ortaya koymakla olur.

Ev dekorasyon ürünleri online satış bilimi, yapısı ve çalışma biçimi gereği, araştırmasını birkaç farklı boyutta sürdürür.

Ev Dekorasyon Ürünleri Online Satış Siteleri Araştırma Metodları

21.Yüzyılın sonlarına çok yaklaştığımız şu günlerde, ev dekorasyon ürünleri online satış araştırmacılığına duyulan ilgi artmış olmakla birlikte, araştırma metotlarının bu ilgiye ışık tutabilecek kadar güçlü olmadığı görülüyor.

Ucuz ev dekorasyon ürünleri online satış konularının şu ya da bu noktasını aydınlatmaya yönelik araştırmaların büyük bir kısmı, niteliksiz, sıra ve düzen tanımayan çalışmalardır.

Ev dekorasyon ürünleri online satış alanının bilgi dağarcığı, birbirinden bağımsız biçimde duran, bölük pörçük aksesuarların meydana getirdiği bir yığın olarak kaldıkça, sorunlar, içinden çıkılmaz hale gelmektedir.

Ev dekorasyon ürünleri online satış tarihi problemi, ya da problematik anları olan bir konu hakkındaki bilgileri toplar en, bir sıra ve düzen gözetmek, metot işleminin teknik ayrıntılarına inmekle mümkündür.

Belirli bir salon aksesuar setleri etrafında yoğunlaştırılan çabaları, sistematik aşamalar zinciri halinde programlamak, her bilim dalında olduğu gibi, ev dekorasyon ürünleri online satış sitelerinde de metot sorunun esasını oluşturur.

Bu kaygı, ev dekorasyon ürünleri online satış gibi ağır bir ticaret dalında çalışan araştırmacıların gündeminde birinci sırada yer almalıdır.

Ev dekorasyon ürünleri online satış metotları kelimesinden ne anladığımızı biraz daha açık olarak belirlemek üzere, bu kelimenin etimonolijisine yaklaşalım.

Grekçedeki methodos, ile ve yol anlamına gelen iki kelimenin (meta ve hodos) birleşmesinden meydana gelmiş bir kelimedir. Latin ceye methodus şekliyle, buradan batı dillerine geçmiş ve bir işlemi yürütmek için izlenen yol anlamını yüklenmiştir.

Dilimizde, önceleri usûl kelimesiyle karşılanmış olan bu kavram, başlı başına bir ilgi alanı oluşturduğundan metodolojinin tam karşılığını veren usûliyat şeklinde kullanılmıştır .

Sitemizde bundan böyle, metot olarak adlandıracağımız kavram; düzenli çalışma tarzı, benzeri her durumda uygulanabilir bir yol olarak anlaşılmalıdır.

Bir başka deyimle ev dekorasyon ürünleri online satış metodu, belirlenmiş bir ev süslerinin, doğru cevaplarını bulabilmek için, bir plan içinde sıralanan süreçler boyunca izlenecek işlemlerin tümüdür.

Ev dekorasyon ürünleri online satış sorunları sayıca arttıkça ve zorlaştıkça, bu sorunların gerçek bir araştırma konusu halinde ele alınması zorunlu olur.

Ev dekorasyon ürünleri online satış alanında, araştırmacının karşılaştığı ya da ilgi duyduğu konuları araştırması, tıpkı bir problem çözer gibi, bir dizi aşamaların izlenmesini gerektirir.

Öte yandan, düşünerek bulunamayacak kadar ayrıntılı ve çok yönlü olan problem basamaklarının yazılı araştırmaya dökülmesi kaçınılmazdır. İlgi duyulan bir salon setlerini çözüp, öteki insanlara iletme ve sonraki kuşaklara ulaştırmanın tek yolu, araştırmayı yazılı bir belge halinde düzenlemektir.

Ev dekorasyon ürünleri online satışı yapmak, nasıl çok zengin aksesuarları bir araya getirmekle gerçekleşiyorsa, online ticareti anlamak da; bu etkenleri çözümlemek ve birleşme ilkelerini ortaya koymakla olur.

Ev dekorasyon ürünleri online satış bilimi, yapısı ve çalışma biçimi gereği, araştırmasını birkaç farklı boyutta sürdürür.

Ev dekorasyon ürünleri online satış sitesinde  metot, hem bilgi elde etme, hem de bu bilgilerden yeni ev aksesuar ürünlerine giderek daha yeni sonuçlara ulaşma yoludur.

Bu yüzden belirli bir konsol setleri ile ilgili araştırmayı, kendi dışımızdakilerin anlayacağı bir biçimde belgelemek için bazı kurallara uymak gerekmektedir.

dekoratif ev dekorasyon ürünü

Ev dekorasyon ürünleri online satış araştırması, gelişigüzel yazılan bir metin değildir.

Düzensiz ve sistemsiz bir araştırma ne derece özgün buluşlar getirirse getirsin, ev dekorasyon ürünleri online satış sitelerinde yeterli ilgi uyandırmaz.

Ev dekorasyon ürünleri metodunun gelişmesi, dekorasyon ve düşünce hayatındaki ilerlemelerin, insandaki görüş açısının gelişmesiyle paralel olarak gelişmiştir.

Bugün kaynak bilgisi genişlemiş, ev dekorasyon ürünlerini ve üsluplarını birbirine bağlama imkanları doğmuştur.

Bu ev dekorasyon ürünleri online satış sitesinin ürünleri içinde ağırlıkta olan Anadolu Türk Aksesuar Sanatı örnekleri, yapıları ve ifade ettikleri değerler açısından sentezci bir metodu zorlamaktadır.

Daha önce de değindiğimiz gibi, Anadolu Türk Dekorasyon Ürünleri Sanatı kavramının içerdiği kültür tabakaları yöresel etkileşim sorunları, bu alandaki ev dekorasyon ürünleri online satış araştırmasını çok boyutlu ve sentezci bir metotla yürütmeyi zorunlu kılmaktadır.

Buna göre, bu metodun uygulanışına esas olacak ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırma programının işleyişini şu aşamalarda toplayabiliriz:

 1. Araştırılacak ucuz ev aksesuarlarını bir problem halinde formüle etmek ve bunun nasıl bir problem olduğunu tartmak. Bu yargı sonunda konsol süslerini belirleyip sınırlamak ve bir başlıkla adlandırmak.
 2. Ev dekorasyon ürünleri online satış  konusunu bir ana hat planı içinde bölümlere ayırmak.
 3. Ev dekorasyon ürünleri online satış sitesi hakkında çeşitli kaynaklardan bilgiler toplamak, bunları plana göre sınıflamak.
 4. Ev dekorasyon ürünleri online satış sitesini dikkatli bir gözlemle tanımlamak, sınıflamak, onu eksiksiz anlatmak.
 5. Toplanan bilgilerle ev dekorasyon ürünleri arasındaki ilişkileri kurarak, her şeyi plan gereğince, tutarlı bir şekilde topluca değerlendirmek ve bir sonuca varmak.

Bu aşamaların her biri ayrıntılı çalışma teknikleriyle kat edilen süreçler halinde ve sırayla uygulandığında, ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırmasında sıra ve düzen kendiliğinden belirecektir.

Bundan sonraki bölümlerde, yukarıda esaslarını maddeleştirdiğimiz teknikleri sırasıyla ve ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ancak daha önce, ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırması yürütecek olan kişi, yani alışverişcinin temel tutumlarına da kısaca değinmeyi uygun buluyoruz.

seramik ev dekorasyon ürünü

Ev Dekorasyon Ürünleri Online Satış Sitelerinin Müşteri Profili

Ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırmasının amacı, evleri güzelleştirmek olduğuna göre, ev sahibinin, bu işlemin ne gibi bir hazırlık gerektirdiğini bilmesi gerekir.

Bu hazırlık daha çok ev dekorasyon ürünleri online satış müştersi tarafından bazı temel tutumların kazanılmasıyla ilgilidir.

Ev dekorasyon ürünleri online satış müşterileri  için, dekorasyon işi bir sır, başkalarına danışıp yardım istemek de kendi cehaletini dışa vurmak gibi anlaşıldığından, herkes kendi başına çalışıp büyük buluşların sahibi olmak istemiştir.

Yardım edenlerin adlarını anmamak için yardım istenmemiş, tek başına büyük süs eşyaları eserleri verme tutkusu korkunç yanlışlıklara ve tutarsızlıklara yol açmıştır.

Genç kuşakların daha farklı bir tutum içinde oldukları, genişleyen bilgi alanlarının uzmanlarıyla verimli işbirliği kurmaları sevindirici bir eğilim olarak görülüyor.

modern ev dekorasyon ürünü

Bugün bile pek çok kişide, uygun ev dekorasyon ürünleri online satış  sitelerinin bir yığın cıncık boncukla uğraştığı düşüncesi hakimdir.

Oysa öteki bilimler gibi, belirli bir alandaki gerçeği öğrenme yöntemlerinden biri de ev dekorasyon ürünleri online satış biliminin içinden geçer.

Ev dekorasyon ürünleri online satış siteleri için söylenecek şeyler kanıtlarla desteklenir, doğruluğu ve gerçekliği böylece kanıtlanır.

Doğruyu bulma çabası, bizzat ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırmacısının üstüne düşen bir dizi disiplin ilkeleriyle yön kazanır. Bu ilkeleri; planlanan araştırmayı zaman programına göre yürütme, sıra ve düzeni kaybetmeme, tarafsızlık kurallarına uyma şeklinde özetleyebiliriz.

Her ev dekorasyon ürünleri online satış araştırma konusu, çalışmanın bitirileceği zaman noktasına kadarki süre içinde işlenir.

Hatta ev dekorasyon ürünleri online satış araştırmacısı, bu sürenin, planlanandan çok daha kısa bir zamanda tükendiğini unutmamalıdır.

Çünkü, beklenmedik eksiklerin ortaya çıkması konuyla ilgili yeni tv ünitesi aksesuarlarının görülmesi, kargo işlemi ve elektrik kesilmesi vb. için ek bir zamana ihtiyaç duyulabilir.

Bütün bu nedenlerle, çalışmayla geçecek tüm zaman, daha kısa dönemlere (aylara) bölünmelidir.

otantik ev dekorasyon ürünü

Her ay ve hafta için, o süre içinde yapılacak işi, kesinlikle varılacak bir amaç olarak saptamak gerekir. Her dönem için, amacın ne olduğu ve bunun neresine kadar ulaşıldığı bilinmelidir.

Ev dekorasyon ürünleri online satışları, saptanan zamanın gerisinde kalmışsa, harcanan zamanla sonuç arasındaki tutarsızlık ilgiyi yok edebilir.

Bütün bu durumları içeren zaman ayarlaması işi, öncelikleri saptama konusudur. Çalışma programını düzenlerken işleri, birim zamanları öncelik sırasına göre programlamak gerekir.

Çoğu ucuz dekorasyon ürünleri temsilcilerinin konuşma, anlatma ve yazma konusundaki zorluğu, dağınık düşünmesinden ileri gelmektedir.

Düşünce dağınıklığı, yapılmak isteneni, zayıf ve yetersiz yollarla anlatma tutarsızlığına götürür.

Ev dekorasyon ürünleri online satış çalışmasının en zorlu aşaması, bir bilgi anarşisi içinde her şeyi karıştırma sorunudur. Böyle bir karmaşa içinde, çalışmaya yön verecek olan temel ilke bir türlü seçilemez. Dağınık bulanık, yalnızca sergileme ve tanımlamalara dayanan ünite süsleri bilgileri adeta boşlukta yüzer.

Başarılı bir ev dekorasyon ürünleri online satış çalışması büyük bir zekadan çok, düzenli bir çalışmaya hazırlanmış uyanık ve canlı bir beyine ihtiyaç gösterir.

lüks ev dekorasyon ürünü

Uygun ev dekorasyon ürünleri online satış sitesi kurmak, bir anlamda araç kullanmaktır.

Metodun kendisi amaç değil; amaca ulaştıran yoldur; doğru ve kısa yolu bilmek ev dekorasyon ürünleri online satış satıcısını varılacak noktaya çabucak götürür.

Zeka, öncelikle aranacak bir nitelik değildir; ev dekorasyon ürünleri online satış becerisi sıra ve düzen ikilisinin metottaki yerine ve değerine inanmış orta zekalı her insan tarafından kazanılabilir.

Buna göre, ev dekorasyon ürünleri online satış metodunun kazanılması, açık, dürüst, yalın, doğrudan anlatımların peşin olarak kabul edilmesini de gerekli kılar.

Metot konusunda bilimsel tavır alan ev dekorasyon ürünleri online satış temsilcisinin ilk benimseyeceği kural sıra ve düzen kavram çiftinin öncelik ve özellik taşıdığını kabul etmektir.

Çünkü yazılı olarak hazırlanan bir ev dekorasyon ürünleri online satış  metni, bir ucuz süs eşyaları hakkındaki düşüncelerin arkeolojik şemasını yansıtır.

Buna göre, ev dekorasyon ürünleri online satış temsilcisinden beklenen şey sözlü anlatımın çok üstünde, sıralı düzenli bir sistem yaklaşımıdır

Ev dekorasyon ürünleri online satış içeriklerinde ilk aranan şey sıra ve düzendir.

Yazılı metnin kalıcı olması, basım yoluyla müşteriye ulaşması, bilgiyi bu yolla iletirken daha da özenli olmamızı gerektirmektedir.

Ev dekorasyon ürünlerinin öyküsünü yazmak hiçbir kargaşaya izin vermeyecek kadar ciddi ve ağır bir iştir.

cam ev dekorasyon ürünü

Her alanda olduğu gibi, ev dekorasyon ürünleri online satış  metodunda da sıra ve düzen izlenmesinin nedeni, açık ve anlaşılır bir yol izlemek ve ne yapılmak istendiğini açık anlaşılır ve nesnel bir hale getirmektir.

Ev dekorasyon ürünleri online satış sitesinde, dağınık ve kopuk bilgileri sınıflandırmakla başlayan çalışma, konu ve probleme uygun bir plan içinde incelenir. Metot, planın bölümleri, cümle, paragraf, bir dizi özel ve genel basamaklar üzerinde hareket ederek konu işler.

Bir ithal ev aksesuarı kompoze edilirken konuyla ilgili düşünce, kaynak, görüntü ve tartışmalar değerlendirilir. Bu değerlendirmede, belirli bir noktadan hareketle, akılcı bir sıralama yapmak, önemli bir engeli daha başlangıçta aşmak demektir.

Bilimsel düşünen bir kafanın en çok sakınması gereken şey, klişe ve peşin yargılara kapılmaktır. Zayıf ve araştırmadan korkan bir beyin, hazır kalıpları hemen benimsemek eğilimindedir.

Gerçi hazır kalıpları benimsemek rahatlatıcıdır. Ne var ki en büyük yanlışların nedeni hazır kalıpların şemsiyesi altına sığınmaktadır. Bu tuzağa düşmemek için ev dekorasyon ürünleri online satış içeriklerinin her evresinde; özellikle salon dekorasyon ürünlerini çok iyi tanımlamak, ölçmek, ayrıntıları sonuna kadar gözlemek, daha sonra da bu eserlerin, bize sunulmuş olan kalıplara uyup uymadığını yeniden irdelemek gerekiyor.

Çünkü, ev dekorasyon ürünleri online satışı  bir matematik bilim olmadığından her zaman her yerde geçerli formüllerin sayısı çok azdır.

Ev dekorasyon ürünleri online satış temsilcisi, şu veya bu şekilde, insan topluluklarından birine bağlıdır.

Bazen kendisini bu bağımsızlıktan kurtarmak elinde değildir. Bu durumda tarafsızlığın nisbi olması da doğaldır. Eski kitapları okurken kavmî ve dinî taassup örnekleriye karşılaşırız. Bugünkü araştırmalarda ise bu tür saplantılardan kurtulmanın tek yolu, gözlemle peşinfikri birbirinden ayırmaktır. Peşin fikir (varsa) yalnızca gözlem için bir uyarıcı olmalı, araştırmanın serbest akışını önlememelidir.

Ev dekorasyon ürünleri online satış araştırma sonuçları eğer peşin fikirleri doğrulamaz ise üzüntü duyulmamalıdır. Araştırmacı, kişisel zevk ve tutkuları en aşağı düzeyde ve geri planda tutmalı, aşırı istek ve yerleşmiş alışkanlıklar yerine, dekoratif objelere güvenen kişi olmalıdır.

Ev dekorasyon ürünleri online satış sitelerinin bakış açıları ve tutumları değişik olabilir.

Dünya görüşlerinden meslek politikasına yansıyan tutumlar, yazarı, farklı noktalarda yoğunlaşmaya zorlar; bazı yazarlar uzun uzun içerik ve ruhsal yönlerle uğraşırken, bazıları ev dekorasyon ürünleri online satışını  ekonomi tarihine dönüştürürler.

Bu ve buna benzer tutumlar, gerçekte, ev dekorasyon ürünleri online satışın dışındaki bir alandan güdümlendikleri için (ev dekorasyonunun öteki alanlarından soyutlanmış olduğunu ileri sürmüyoruz), bu mesleğin metodu, başka alanların boyunduruğuna girmiş olur.

Ev dekorasyon ürünleri online satış sitelerine tek boyuttan bakılırsa, ne kadar eşsiz yorumlar yapılırsa yapılsın, insanın tarih içinde yarattığı anıtsal malzeme birikimi basit değişimler olarak gösterilmiş olur.

Bu türden dar açılı araştırmalarda, ilk bakışta görüntü çekici olabilir, külfetli problemler bir anda çözümlenmiş gibi görünür, ama köklü yanılgılar kuşaktan kuşağa aktarılacağı için, ev dekorasyon ürünleri online satış  metodunun gelişmesi olumsuz biçimde saptırılmış olur.

Aynı meslek dalında çalışan ev dekorasyon ürünleri online satış temsilcilerinin birbirinden çok farklı anlatım yolları ve teknikler kullanmaları, sonuç olarak, birbirini tutmayan, standarda uymayan yöntemleri karşımıza çıkarmaktadır.

Metot sorununda düğümlenen farklılıklar (ülkemizde) bir başka durumdan da kaynaklanmaktadır. Kanımızca bu farklılık, araştırma merkezleri, kitaplık ve enstitülerin, kaynakları, araç gereç olanaklarının birbirine göre çok farklı olmasına bağlanabilir.

Bazı kuramlarda bilgisayar, fotogrametri teknikleri uygulanırken, kimi yerde istenen kalitede kırtasiye malzemesi bulmak bile mümkün değildir.

Açıktır ki. farklı teknik biçimler ve düzeyler gösteren araştırmalardan yararlanmak zordur.

Aynı şekilde yeryüzünün farklı ev dekorasyon ürünleri online satış sitelerinde uygulanan araştırma tekniklerinin çeşitlilik göstermesi. eticaret dalının, her ülkede farklı hızlarla gelişmesine yol açmaktadır.

Oysa, aynı bilimsel standartlardan kaynaklanan ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırmaları, meslek adamına büyük hız ve kolaylık sağlar.

Sonuç olarak, iyi bir ev dekorasyon ürünleri online satış elemanında aranan nitelikler şunlar olmalıdır:

 1. Dikkati bir problem üzerine yoğunlaştırma. Görme ve gözlem gücü.
 2. Dekoratif süsleri  ve onların ilişkilerini kavramlaştırma ve termioloji hakimiyeti. İyi bir anlatım.
 3. Görüş açısı; bağlantıları ve onların çelişkilerini, beklenmedik olayları görme ve kavrama gücü.

Ev Dekorasyon Ürünleri Online Satış Sitelerinde Ürün Nasıl Seçilir?

Bir ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırması, sınırlı bir konuda bilgi toplamak ve üretmek için yapılan her türlü etkinliktir.

Her araştırma gibi, ev dekorasyon ürünleri online satış alanında da, araştırma belirli bir amaç için yapılır. Bu amaç, bir seminer ya da konferans hazırlığı olabileceği gibi, bir tez ya da rapor hazırlamayı hedef alabilir.

Bu amaçlardan herhangi biri, yapılacak çalışmanın hacmini ve boyutlarını belirler. Hacmi yanında, bilimsel düzeyi de ev dekorasyon ürünleri online satış araştırmasının amacına bağlıdır.

Örneğin, ev dekorasyon broşüründeki bilgilerle Lisans Tezi’nin bilimsel ağırlıkları farklı olacaktır, çünkü, bu iki türün hazırlanış nedenleri, hitap edeceği okuyucu kitlesi farklıdır.

Ev dekorasyon ürünleri online satış araştırmasının amacını bilmek, onun hacmini; sayfa ve ciltlerinin sayısını saptamak bakımından önemlidir.

Farklı ev dekorasyon ürünleri online satış sitelerinde hazırlanan araştırma türlerinin vereceği bilgiler, hem miktar hem de kalite bakımından birbirinden farklı olacaktır.

Kimi ev dekorasyon ürünleri online satış sitelerinde yalnızca derleme biraraya getirme yeterli görülürken, bazı araştırmalardan beklenen şey özgün ve yenilik getirici olmasıdır.

Yani farklı düzeylerdeki ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırmalarının amaçları yine, farklı nitelikte çalışmaları ortaya çıkarmaktadır.

Ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırmasının düzeyi, ya işlediği konu ya da aydınlatacağı problemle belirlenmiş olur. Amaçlanan düzey, yani, araştırmanın hangi türden olacağını saptamak metodik yaklaşımın ilk sorunlarından biridir.

Eğer ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırma konusu, araştırmacıya verilmediyse, araştırmacı seçimini (bu alanda) kendisi yapar.

Konu, önce araştırmacının ilgisin çekmelidir. Sözgelimi, kişi cam salon aksesuarları sanatlarına daha fazla yakınlık duyabilir. Konu üzerinde belirli bir süre çalışılacağına beyinsel ve ruhsal harcamalarda bulunulacağına göre, araştırmacı, sürekli ve soğumayan ilgi (ve coşku) duyacağı bir konuya yönelmelidir.

Nedeni ne olursa olsun, konu, önce ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırmacısının ilgisini çekmelidir. Araştırmacı yabancı ve soğuk kaldığı bir ahşap süs eşyalarını işlerken başkalarının ilgisini çekebilmesi imkansızdır.

İnsan ilgi duyduğu bir konuda yazarken kendini güçlü hisseder; ilgi duymadığı bir konuda yazarken mahrumluk, çaresizlik ve güvensizlik içindedir. İlgi yokluğu bıkkınlık yaratarak ev dekorasyon ürünleri online satış sitesini başarısızlığına yol açar.

Bir ev dekorasyon ürünleri online satış  araştırmacısı araştırmasını ilgi duymadığı bir alandan seçmek zorunda kalırsa veya kendisine böyle bir konu verilirse, konuya karşı psikolojik bir yakınlık duyamayacağı için çalışma süreci olumsuz engellerle bıktırıcı bir iş olur.

Böyle bir durumda, araştırmacı pek çok ayrıntıyı gözünden kaçırır, önemli olan pek çok masa üstü süslerini üstünkörü geçer.

Bu hava için da yazılmış bir ev dekorasyon ürünleri online satış tezi, müşteriler için aldatıcı ve hayal kırıcı olur, çünkü başlık aldatıcıdır, içerik isteneni vermez.

Ev dekorasyon ürünleri online satış araştırmacısını belirli bir konuya zorlamak, işin isteksiz yapılmasına neden olur.

Ev dekorasyon ürünleri online satış  konusı durumu kurtarmak üzere işleneceğinden, pek çok ayrıntı gözden kaçırılmış olur, daha da kötüsü, o konunun başlığı, o araştırmacıya bağlandığı için, başka araştırmacılar o konuya yaklaşmak istemezler ve o konu öylece kalır.

O halde yazarın her şeyden önce, online satış konusunu benimsemiş olması gerekir.

Ev dekorasyon ürünleri online satış temsilcisi ürünleri seçerken, kişiliğine, yetenek ve becerilerine, dünya görüşü ve mesleki eğilimlerine ters düşmeyen bir alana yönelir.

Ev dekorasyon ürünleri saptanmadan önce, yeterince düşünülmeli, neden seçildiğinin bilincinde olunmalıdır.

Bazı ev dekorasyon ürünleri son derece çekici olabilir, ama araştırmacının bu vazo modellerinin üstesinden gelmesi mümkün değilse, bu tür, ürünler bırakılmalıdır.

Sözgelimi Türkiye’de yaşayan bir ev dekorasyon ürünleri online satış temsilcisinin Aztek uygarlıklarına ilişkin bir konuyu incelemesi düşünülemez.

Yine, aynı durumdaki bir kişi, Avrupa’ya gidip, arşiv belgelerini okuyamadıkça, Rönesans sanatçılarından birinin, biyografisi üzerine çalışamaz.

Tersinden düşünerek; Bir Batılı, Türkiye’ye gelmeden ve Osmanlıca bilmeden, oturduğu yerde Mimar Sinan ve Eserleri üzerine bir çalışma yaparsa başarılı olamaz .

biblo ev dekorasyon ürünü

Ev dekorasyon ürünleri seçmede, bilgi ve düşüncelerimizin ilgisini çeken sayısız ürünürün ve durumlar gözden geçirilir, bu arada araştırmacının kendi durumu dikkatli bir özeleştiriyle göz önüne alınır.

Seçilecek ev dekorasyon ürünleriyle araştırmacının bilimsel yeterliliği arasında bir uygunluk olmalıdır. Araştırmacının bilimsel hazırlığı ev dekorasyon ürünleri online satış  konusunu işleyecek durumda değilse, ortaya çıkan çalışma bilinçsiz olarak ele alınmış sayılır. Pek çok nokta belirsiz, eksik ve anlaşılmaz kalır.

Çağdaş bir ev dekorasyon ürünleri online satış sitesi, belirgin özellik olarak, ulaşmış olduğu kültürel düzeye göre, edindiği bilgi ve deneyler aracılığı ile ürün seçimine mantıklı yaklaşabilmelidir.

Seçeceği ev dekorasyon ürünleri hakkındaki düşüncelerini eksiksiz ve doğru olarak anlatabilme becerisine sahip olan araştırmacı, özellikle kendini tartmayı bilmelidir. Böyle bir hesaplaşmadan sonra, araştırmacı, konu seçebilir.

Ev dekorasyon ürünleri online satış temsilcisini durumu; yetişmesi, nitelikleri, becerileri ürün seçiminde önemli faktörlerdir. Filolojik hazırlığı olmayan bir sitenin, sözgelimi Arapça ve Farsçayı gerektiren aksesuarlar üzerinde çalışmayı düşünmesi yanlış bir seçim olur.

Aynı şekilde Batı dillerinden en az birini bilmeyen kişinin Avrupa Sanatı’na yönelmesi düşünülemez. Seyahat yapabilen ve fotoğraf çekebilen bir araştırmacı için arazi çalışması ve özgün belgeleme olanakları vardır. Bu şanslara sahip ev dekorasyon ürünleri online satış temsilcileri, daha çok görsel anlatımın ağırlıkta olduğu konulardan birine ağırlık vermelidir.

Aynı şekilde, desen ve teknik resim çize bilenler, bu yeteneklerini kullanabilecekleri bir konuda çok daha hızlı ilerlerler ve yararlı olurlar.

Ev dekorasyon ürünleri online satış sitesinin tasarımı çalışılmamış, orijinal olmalıdır.

Belirli bir meslek alanında, umulan yenilikler doğrultusunda, herkes farklı seçmeler yapabilir. Ancak seçilecek ev dekorasyon ürünlerini, yalnızca bizim ilginç bulmamız yeterli değildir.

Bilinenin tekrarı bir araştırma sayılamayacağı için, tasarımın, işlenmediğinden, gerçekten orijinal olduğundan emin olmamız gerekir. B

öyle bir yargıda bulunmak için ev dekorasyon ürünleri online satış  literatürü, bir online pazaryeri sitesini ilgili kategorileri taranmalıdır.

Özgün bir çalışmada, seçilen ev dekorasyon ürünleri online satış sitesinin, bilinmeyenleri ortaya koyması beklenir.

Yeni ve özgün aksesuarların tanıtılması, kuşkusuz ev dekorasyon ürünleri online satış tarihine katkılar bakımından eşsiz nitelikte bir çalışmadır.

Ne var ki, her zaman bu türden bir yenilik getirmek gerekli olmayabilir.

Bir ev dekorasyon ürünleri online satış sitesi, bilinenlerden hareket ederek, tanınan bir ürünü geliştirebilir ya da konuyu bir başka boyutta ele alabilir.

Bilinen bir ev dekorasyon ürününe, yeni bir bakış açısı ya da yaklaşım getirmek (tutarlı ise), özgün bir çalışma konusu olabilir.

Konu olan ürün bütünüyle orijinal olmasa bile, yaklaşım tarzı orijinal olmalıdır. Bazı eski problemler yeni boyutlar içinde ele alınabilir. Ev dekorasyon malzemesi, az bilinen ya da bilinmeyen bir açıdan ele alınarak yeni ilişki biçimleri ortaya çıkarılabilir.

Seçilecek ev dekorasyon ürünleri, harcanacak enerji, zaman ve parayı karşılayacak kadar önemli olmalıdır.

Bir aksesuarı önemli bulup bulmamak kuşkusuz sübjektif bir şeydir.

Özellikle ev dekorasyon ürünleri online satış  alanında, bugün için çok önemli gibi gözüken bir ürün, birkaç yıl sonra önemini kaybedebilir, ya da çok önemli sandığımız ürün düşündüğümüz kadar önemli olmayabilir.

Bir ev dekorasyon ürününün önemli olup olmadığına karar vermek için, o konuda yetkili kişilerle görüşmek en doğru yoldur.

Bu mümkün olmazsa, o alanda yazılmış kitap ve makaleleri okuyup, burada önemine işaret edilen problemler üzerinde dikkatle durmak yaralı olur. Bu yolla seçilen bir ürün, araştırılacak kadar önemli olup olmadığını; kaynaklar, belgeler ve gözlemler açısından geliştirilebilme olanakları inceden inceye düşünülmelidir.

Ev dekorasyon ürünleri online satış siteleri, önümüzdeki zamana göre seçilmelidir.

Araştırmaya tanınan zaman bir ay da olabilir, iki yıl da. Bu durum seçilecek ürünleri belirler.

Bir ev dekorasyon ürününü seçmeden önce, o konuya ilişkin sitelerin okunması, gerekli ölçülerin yapılması, fotoğrafların çekilmesi gibi süreçleri düşünmek, hatta akılda olmayan bazı engelleri de geciktirici faktör olarak göz önüne almak gerekir.

Her şeyden önce, çalışma süresiyle ev dekorasyon ürününün gerektirdiği zaman süresi karşılaştırılmalıdır.

Kapıda Ödeme Ev Dekorasyon Ürünleri Online Satış Sitelerinde Filtreleme

Ev dekorasyon ürünleri online satış siteleri araştırmasının tam başlığını koyabilmek için, ürünü seçmiş olmak yeterli değildir, kategorini sınırlanması gerekir.

Başlangıçta, dağınık, bulanık ve ancak sezgilerle duyulabilen bir sorun, bir problem halinde formüle edilebilmelidir.

Karmaşık ve bilgi anarşisi yaratan bir bunalımı çözebilmek için, önce aranan ev dekorasyon ürününü belirlemek gerekir.

Kapıda ödeme imkanı sunan ev dekorasyon ürünleri online satış araştırmasında problem, bilinenler içinde gizli olan ürünü, yani arananı bulabilmek için sorunu derli toplu bir şekilde ortaya koymaktır.

Ev dekorasyon ürünleri online satış araştırması için, sorunun nereden başlayıp nerede bittiğini, kısacası sınırlarını iyice belirlemek gerekir.

Ev dekorasyon ürünleri online satış araştırmasının sınırlılığı ve kapıda ödeme imkanı müşteri için büyük önem taşır.

Bu sınırlar belirtilmezse müşteri, online satış sitesini açıkça eleştirir.

Ürün kategorileri içinden çıkılmayacak kadar geniş ya da satınalmayı anlamsız kılacak kadar dar olmamalıdır.

Çok geniş bir ev dekorasyon ürünleri kategorisi, gezilebilecek ölçülere indirilmek üzere sınırlandırılır.

Örneğin, Sinan’ın Türbeleri konu olarak sınırlandırılmıştır. Osmanlı Ev Dekorasyon Ürünleri Sanatı’nın genel tarihi yerine: Bursa’da Osmanlı Eserleri bir ölçüde sınırlanmış konudur.

Yine Selçuklu Süslemeciliği başlıklı bir çalışma, sınırlandırılmış sayılır, ama yeterli değildir.

Selçuklu çağının yapılarında görülen süslemeler korkunç denebilecek sayıdaki malzemeyi içermektedir, bütün ev dekorasyon malzemesini ayrıntılara inerek işlemek mümkün değildir.

İlke olarak, ev dekorasyon ürünleri online satış sitesini kategorileri daraldıkça, araştırma derinleşir, ayrıntılara iner.

Bu tür çalışmalar, genelde ilgi uyandırmaz gibi görünür fakat, meslekten olan kişiler için çok önemli kaynaktır. Kimi sitelerin büyük ve genelliği olan ev dekorasyon ürünlerinin adlarındaki çekiciliğe karşı koyamayıp, kategorilerini sınırlandırmaya yanaşmadıkları görülür.

Çerçevelenmemiş ev dekorasyon ürünleri online satış siteleri, ya çok yüzeysel ve dağınık ya da başlığı ile içeriği arasında zor ilişki kurulan siteler olarak kalır.

Çoğu kez önemli noktalar ve örnekler atlanır. Somut bir sonuç elde edebilmek için, kategoriyi, dar ve lokalize tutmak gerekir. O halde, Selçuklu süslemeciliğinde; rûmî motifi, figür ya da Kayseri Selçuklu yapılarında, 13. yüzyılda ifadeleriyle, aksesuar, alanını darlaştırmak gerekiyor.

Bazı ev dekorasyon ürünleri kategorileri geniş, bazıları ise kısaca işlemeğe elverişlidir.

Örneğin, Osmanlı Hat Sanatı geniştir; birkaç sayfa halinde işlenebilir; bu konu 50 – 100 sayfa ile anlatılırsa etkisini kaybeder.

Geniş ev dekorasyon ürünleri kategorisini, ilgili kaynak, belge ve görüşlerle işleyebilmek için uzun zaman ve hacimli çalışma gerekir.

Sınırlama birkaç açıdan yapılabilir; birinci yol konuyu belirli bir zaman dilimi içinde ele almaktır, 13. yüzyıl mihrapları gibi, ikinci yol, yöresel sınırları kullanmaktır, Mardin’de Türk Eserleri gibi.

Bunlardan başka belirli mimari öğeler (tonozlar) ya da belirli malzeme teknik ilişkileri (tuğla, almaşık, kündekâri) sınırlamayı belirleyen etkenler olarak kullanılabilir. Aşırı daraltılan bir konu, ayrıntıları vermek bakımından iyi bir deskripsiyon olabilir, fakat bir araştırma eğer bir tez getirecekse ileri süreceği görüş ve yorumlarla belirli bir hacmi ister istemez doldurur.

Bu sınırlamalar bazen mantıkidir; kendiliğinden böyle bir gruplama ortaya çıkmıyorsa, araştırmacı tarafından yapay bir sınırlama yapılır.

Ev dekorasyon ürünleri konusunu sınırsız ve çok geniş tutmak kadar, çok dar ya da dar tutmak da yanlıştır. Belirli hacimdeki bir çalışmayı önemsiz ve küçük bir soruna harcamak, zaman, para ve beyin ekonomisi bakımından, yanlış bir tutum olur. Böyle bir durumda, dar olan konu genişletilmeli, ya da benzer durumlar birleştirilerek işlenmelidir.

Örneğin birkaç türbedeki tuğla işçiliği yerine Selçuklu tuğla işçiliği ya da Bursa Camilerinde Kubbe yerine Erken Osmanlı Camilerinde Kubbe şeklinde genişletme yapılabilir. Genişletmenin boyutları, araştırma için ayrılan zaman ve araştırmanın düzeyine bağlıdır.

Ev Dekorasyon Ürünleri Nasıl  Sınıflandırılır ?

Ev dekorasyon ürünlerinde genişletme ya da daraltma şekillerindeki sınırlama genel olarak birkaç yoldan yapılabilir.

(a)       Konuda; motif ya da kompozisyonlarda,

(b)       Mekanda: belirli bir şehir, yöre ve bölgede,

(c)        Zamanda: yüzyıl, yarı yüzyıl içinde,

(d)       Malzemede: Tuğla, ahşap, taş, alçı, maden gibi malzemelerde,

(e)      Teknikte: Bir malzemenin belirli bir teknikle, kündekârî, oyma, ajur, kaplama, kalıplama gibi tekniklerle işlenmesi vb.

Ev Dekorasyonu Ürünleri Planlama

Seçilen ev dekorasyon ürünleri online satış siteleri, belirli bir sıra ve düzen içinde incelenmek durumundadır. En basit anlamda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden, oluşan sıranın en ayrıntılı biçimde organize edilmesi gerekir.

Genellikle, araştırılması henüz yapılmamış bir ev dekorasyon ürününün nasıl gelişeceği işin başında tam olarak bilinemeyeceğinden ayrıntılı bir plan yapılmaz. Ancak, benzer ev dekorasyonları incelenerek uygun bir plan taslağı yapılabilir.

Ev dekorasyon ürünleri seçilmiş, dizayn net bir başlık halinde belirmişse, sıra bir gidiş yolu izlemeye gelmiştir.

Bu yolu izlerken, genel bir ilke olarak, giriş gelişme sonuç dizisini göz önünde tutarak, anlatacağımız konuyu bir plan içinde sunmaya çalışırız.

Ev dekorasyonunda planın büyük bir yeri ve önemi vardır. Plansız dekorasyon yapmaya kalkışmak, bir bilimsel araştırmanın düzensiz olarak ve rastlantılarla yürüyebileceğine inanmaktır.  Öte yandan, iyi bir dekorasyon planı yapılmadıkça, harcanan emek, zaman ve para boşa gitmiş olur.

En küçük salonlar için bile plan yapmak yararlıdır. Ama yazılı metin, bir araştırma konusunu içeriyorsa, planlamanın önemi büsbütün artar.

Özellikle, lüks ev dekorasyonlarını ortalama 30 sayfayı aşan araştırma metinlerini birkaç bölüm halinde, yani bir plana uygun olarak hazırlamak gerekir.

Yazarken, ev dekorasyon ürünlerine ilişkin birçok bilgi ve düşüncenin akıp gitmemesi için (beyin ve belleğe güvenmeksizin), bunları bir sıraya uygun olarak işlemek doğru olur.

Ev dekorasyonu planlama, iç mimar açısından, belirlenmiş bir yol; ev sahibi için ise etkili bir fikir çatısıdır.

Genellikle ev dekorasyon dergilerinin içindekiler sayfasında yer alan ve bölüm başlıklarını veren tablo, metnin planıdır.

İçindekiler tablosu, vazolar, cam ev dekorasyon ürünleri, mumluklar, çeşitli listeler ve katalog gibi, ek bilgiler ve tanımlamaları da içerir.

Anahat dekorasyon planı, esas olarak, seçilen ev dekorasyon ürünleri bölümlerini içermektedir. İçindekiler tablosu ise, dekorasyon çalışması bütünüyle sona erdikten sonra ortaya çıkar.

Ev dekorasyonu planlama, çok kapsamlı bir kavramdır. Eğitimcilikte, iş yerlerinde, askerlikte ve daha pek çok alanda proje ve plan yapılır; amaç sonucu başarılı kılmaktadır.

Ev dekorasyon ürünlerinde , planın amacı, en basitinden en karmaşığına kadar, araştırmacının nerede hangi ürünü kullanacağını saptamasıdır.

Bu anlamda plan ya da anahat planı, ev dekorasyonunun en zorlu aşamasıdır.

Çünkü plan, araştırılan dekorasyonunun çözümünü veren aşamaların sırasına kadar vermektir. Bu sıra, neyin nerede kullanılacağını belirler, hangi düşüncenin nerede kullanılacağını gösterir, dolayısıyla, dekorasyona nereden başlıyayım sorusunu büyük ölçüde çözümler.

Konuyla ilgili ev dekorasyon ürünlerini toplamadan önce, evin bütününü oluşturacak düşünceler sıralanarak bir plan yapılır.

Bu plan, bir ön hazırlık olduğundan, bu şema, taslak veya geçici plandır. Geçici planı, bir sayfa üzerine, sözü edilecek düşünceler halinde, yukarıdan aşağıya doğru yazmak yararlı olur.

Ev dekorasyon ürünleri planı kurulurken, benzer konudaki dekorasyon araştırmalarının planına bakmak ve benimsiyorsak, bu planlardan birini model olarak almak ya da onu geliştirmek yararlı olabilir.

Mantıklı bir düşünce akışı için böyle bir plan gereklidir. Geçici plan adından da anlaşılacağı üzere, gerekli değişmelere açık bir sıralamadır.

Ev dekorasyon ürünleri hakkındaki ilk okumalardan sonra, ön bilgilerin ışığında taslak bir plan çıkarılabilir. Başlangıçta, geçici olarak yapılan anahat planı, giderek ayrıntılı bir hale gelir ve araştırmanın sonunda kesin plan biçimlenir.

Dekorasyon boyunca işlenecek bilgiler, geçici planı sürekli değiştirecektir. Değişme koşulları belirdikçe, geçici planda gerekli düzeltmeler hemen yapılır.

Ev dekorasyon ürünlerindeki çok geniş ve kapsamlı ilişkiler bütünü, araştırmacının düşünce yapısı ve konuya bakışının lojik şeması, yazıya dökülmüş olarak plana yansır.

Bu şema, online satış mağazalarında aranan ev dekorasyon ürünlerinin özelliklerine göre, bazı değişiklikler göstermekle birlikte, aynı araştırma alanı içinde yapılmış olan planlar çoğu kez birbirine benzeyen bir mantık sırası içinde düzenlenir.

Sözgelimi ev dekorasyon ürünlerini araştırma konuları aşağıdaki açılar içinde bir plana bağlanabilir:

Malzeme ve teknik (madde boyutu)

Tarihsel gelişme (kronolojik boyut)

Yöresel özellikler (coğrafi boyut)

Yukarıda sıralanan temel boyutlar, her türden ev dekorasyon ürünü; mimari süslemecilik, halı, kilim, ahşap ya da maden işçiliği gibi konular için bir plan kurabilmemize yardımcıdırlar.

Bu boyutlardan en azından biriyle bağlantılı olarak kurulacak plan, birtakım başka faktörlere de bağlıdır. Bu faktörler arasında; araştırma için kullanılacak zaman ve araştırmanın düzeyini sayabiliriz.

Kötü bir plan yanlış bir metottan kaynaklandığı kadar plan formunun eksikliğinden de kaynaklanabilir. Konuyu kavramak için araştırmayı birkaç bölüme ayırdığımıza göre, bu bölümleri anlaşılır, akılcı bir şekilde düzenlemek gerekir.

Ev dekorasyon ürünleri giriş kısmını da başlı başına bir bölüm olarak düşünerek Kayseri Selçuklu Mimarisi’nde Süsleme başlıklı konu için anahat planı yapalım.

Planı oluşturacak bölümlerde, kronolojik gelişmeyi yansıtabilmek için, Selçuklu çağına kadarki gelişmeyi vermemiz gerekir. Bu boyutu, hem önceki gelişmeler hem de çağdaş durumla açıklayabiliriz. O halde, ilk bölümlerden biri şu iki düşünceye ağırlık vermelidir:

 • Selçuklu ev dekorasyon süslemeciliğinin kaynakları
 • İlgilendiğimiz çağdaki durum

Aynı sorunu, bir yöre özelliği olarak ele alırsak, yapıların ev dekorasyon ürünlerini nasıl sunduklarını göz önüne alarak inceleyen düşünceler önem kazanacaktır:

 • Malzeme ve teknik bakımından süsleme
 • Mimari öğelerde yer alan süslemeler

Bütün bunlardan başka, salt bezemeleri de çözümlemek; tür ve tiplerine göre sınıflamak gerekir. Ev dekorasyon ürünlerini önemli bir bölümünü oluşturacak bu kesimin düşüncelerini şöylece not edebiliriz.

 • Figürlü konular
 • Yazı ve türleri
 • Geometrik kompozisyonlar
 • Bitkisel motifler
 • Öteki temalar

Yukarıdaki bölümler kuşkusuz ana yaklaşımlardır. Ancak ana yaklaşımları bütünleyen iki bölüme daha ihtiyaç vardır.

Bunlardan birincisi Giriş, öteki de ev dekorasyon ürünleri planını toplayıp değerlendiren ve gerekli karşılaştırmaların yapıldığı bir Değerlendirme bölümüdür.

Tasarılarımız sonucunda, Selçuklu Ev Dekorasyon Mimarisinde Süsleme konusunun anahat planını çıkarabiliriz.

GİRİŞ

 1. Ev dekorasyon ürünleri online satış siteleri, niteliği ve önemi
 2. İlgili kaynak ve yayınlar
 3. Metot ve düzen

  SELÇUKLU ÇAĞI ANADOLU EV DEKORASYON ÜRÜNLERİNDE SÜSLEME

 1. Kaynaklar ve öncü çevreler
 2. Çağdaş Anadolu örnekleri

    TARİHİ YAPILARDA EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

 1. Mimari tipler
 2. Mimari öğeler
 3. Malzeme ve teknik
 4. Motif ve kompozisyonlar
 5. Figür
 6. Yazı
 7. Geometrik
 8. Bitkisel
 9. Öteki temalar
 10. KARŞILAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME SONUÇ

Bu zaman kadar tüm dünyada gerçek anlamda duygulara seslenen ahşap ev dekorasyon ürünlerini sayısı çok az olmuştur.

Tasarım duygusu projesinin önemli bir bölümü başarılı bir çok ev aksesuarını bir araya getirmekle mümkündür. Kullanılan dekoratif objelerin duygusal sinerjisi gerçekten var mı? Duyguları en iyi yansıtan dekoratif figürler hangisidir? Pozitif bir enerji sağlamak için bir aksesuardan aldığınız hissi tüm salona nasıl aktarabilirsiniz? Ev dekorasyonunda kullandığınız vazoların başarısını nasıl ölçersiniz? Bu suallerin sonu gelmez , biz bunları son moda iç tasarım trendleriyle cevaplamaya çalışacağız. Duygulara hitap eden iç tasarımlar, öncelikle teoriyi pratik duygusal mekanlar oluşturma yaklaşımına dönüştürmenin en etkili yollarını bulmakla ilgileniyor.

İç mimari tasarımları oluşturmak , oluşturma algısı gerektirir, ne az ne de çok. Mükemmel bir algı oluşturmak , ev aksesuarlarının mükemmel ölçüde kullanımını gerektirir. Amaç , dekorasyon algınıza katkı yapacak her mumluk ve vazo gibi objeleri değerlendirerek en üst düzeye çıkarmak suretiyle evlerinize can vermektir. Ev dekorasyonunu parçalayarak işe başlayacağımız ilk kısımdan itibaren , iç mimari yolculuğunun her yönünü bütün detaylarıyla ele alacağız. Sonunda iki duyuya hitap eden dekorasyonunuzu tümüyle yeni bir formata dönüştürmek kesinlikle mümkün olacaktır.

Vazo modelleri şu anda ev aksesuarları tasarımında küresel pazarın hayret edilecek bir oranı olan yüzde 40’ını elinde bulunduruyor. Bu dünyada salonunda vazo bulunan milyonlarca kişi demek. Vazoları karakterize eden aşikar unsurların yanı sıra , bu konsol aksesuarlarını bugünlere getiren pek bilinmeyen bazı tasarımsal araçlar da var. Ev dekorasyon dergilerine göre dünyanın en çok kullanılan ev aksesuarları olan vazoların toplam pazar hacmi milyar dolar düzeyindedir.

Vazoların tasarımları , onun vazgeçilmez ev dekorasyon öyküsünün yalnızca bir parçasıdır. Seramik ve taşlı tasarımları da eklerseniz, vazo modelleriyle ne kadar aşina olduğunuzu fark edersiniz.

Salon aksesuarları bağlılığı oluşturmada alışkanlığın rolü çok büyüktür. Siz bu gerçeğin farkında bile olmayabilirsiniz. Ev dekorasyonu tercihleri anketlerinden birinde katılanlardan vazo modelleri ile ucuz  dekoratif ürünler arasında , estetik ve farklılık özellikleri bakımından bir tercih yapmaları istendi.  Ankete katılanların çoğu , değişik dekoratif ürünlerini hoş görünümlü oldukları için çok beğendiklerini ama vazo modellerini tercih ettiklerini söyledi. Üstelik gösterilen bu farklı ev aksesuarları daha ucuz , daha yeni ve güzel görünümlü olduğu halde.

Mumluk ve şamdan markaları , neredeyse bütün konsol aksesuarları imalatçılarının tersine , kullanıcılarla görünmez bir tasarım dili geliştirmiştir. İnsanlar farklı ucuz dekorasyon ürünleri arayışında olsalar da ,  mumluk kullanıcıları tekrar bu objelere dönmeye devam ediyor. Çünkü insanlar tanıdıkları şeyi severler. Değişiklik yapmaktan kaçınırlar, çünkü aslında tembeldirler ve yeni salon aksesuarlarını tanımak ve evleri için en uygun ürünü seçmek için gereken çabayı harcamak zor gelir. Vazo ve mumluk markalarının pazardaki yerinin genişlemesi  ve  özellikle cam vazo müşterilerinin aynı ürünleri tekrar tekrar almaya devam etmesi , hiç bir geleneksel salon süs eşyasının oluşturamayacağı kadar büyük bir bağlılık oluşturuyor. Her tekrar alımda bu vitrin süsleri müşterini davranışlarına daha derin bir şekilde yerleşiyor.  Buna paha biçilmez.  Üstelik bu ev dekorasyonları son derece düşük maliyetle gerçekleşiyor, çünkü vitrin aksesuarları her karşısına çıktığında , hiçbir şeyin farkında olmayan müşteriyi bir kez daha ele geçiriyor.

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı dekoratif ürünler ve duvar aksesuarları gibi ev süslerini inceleyebilirsiniz.  Çoğu ev dekorasyon mağazalarında bulamayacağınız uygun fiyatlı ev aksesuar ürünlerini gezebilirsiniz.

Ev Dekorasyon Ürünleri Biblolar

Art Nouveau Bronz Biblo

38x21x58 cm.
Akantüs yapraklarıyla sarmalanmış rokoko nakışlı motiflerle dekorlu kaide üzerinde dalgalar arasında betimlenmiş nymph figürlü yaldızlı bronz heykel.

Lalique Aslan Figürü

Yük: 21 cm.
Lalique France imzalı, oturan aslan figürlü biblo.

Fransız Bronz Biblo

Yük: 77 cm.
Kare formlu mermer kaide üzerinde betimlenmiş, Romalı soylu figürlü, kahverengi patinalı bronz heykel.

Cam Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Cam Jardinyer

55x26x43 cm.
Oval formlu kaide üzerinde yükselen gondol formlu haznesi kuş ve asma dalı tutan bebek figürlü tutamaklarla zenginleştirilmiş jardinierenin yaldızlı cam gövde üzeri çok zarif repousse bağbozumu temalı figürlü kompozisyonla dekorludur.

Bohem Şekerlik ve Sosluk

Yük: 14 – 25 cm.
Altıgen ayaklı kaide üzerinde yükselen çukur haznesi dışa dönük ağızlı ve kubbe kapaklı şekerlik ile dilimli gövdeli ve kulplu sosluğun hazne üzerleri altın yaldız ve çok renkli el boyama stilize floral motiflerle dekorludur.

Country Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Bronz Figürlü Saat

23x86x38 cm.
Palmet meanderli akantüs ayaklı mermer kaide üzerinde yükselen, beyaz üzeri siyah Romen rakamlı kadrana montelenmiş kahverengi patinalı bronz Romalı kadın figürlü saatin aplike defne buketli ayaküzeri çok zarif kabartma işi altın yaldız stilize sarmaşık rozet motifleriyle dekorludur.

Bohem Çerez Takımı

R: 11.5 – 22 cm.
Dairesel çukur hazneli bir adet büyük altı adet küçük kâseden oluşan takımın ağızları altın yaldız bantla bordürlü olup, hazne içleri dilimli gövde üzerleri çok zarif vişne dallarıyla dekorludur

Ferforje Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Ferforje Jardinyer

33x19x15 cm.
Bitkisel pençe ayaklar üzerinde yükselen oval formlu gövdesi çok zarif repousse stilize rokoko nakışlı madalyonlar içinde Eros figürleriyle dekorlu vermeyli jardiniere.

Ferforje Çift Şamdan

Yük: 51 cm.
Floral girlandlı neoklasik ayaklar üzerinde yükselen yaldızlı bronz gövdeleri kanatlı Eros başlı kupalar içinde art nouveau stil çiçeklerle dekorlu çift şamdan altışar mumlukludur.

Farklı Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Ampir Çift Bronz Kupa

Yük: 53 cm.
Dairesel ayaklı, defneli girland ve palmet yapraklarıyla süslenmiş yivli kolonlar üzerinde yükselen, üç toynak ayak ve aplike girlandlı keçi başlarıyla zenginleştirilmiş, diyagonal oluklu kapakları alev tutamaklı yaldızlı bronz çift ampir kupa.

Fransız Beş Adet Parfümlük

Yük: 11.5 .. 17 cm.
Bir tanesi pirinç, ayaklı şişkin gövdesi ters lale motifleriyle ve floral ajurlu kapağı ay-yıldız motifli, diğerleri bohem camdan mamul, muhtelif form ve ebatta yaldız ve mine süslemeli beş adet parfümlük.

Gümüş Ev Dekorasyon Ürünleri

Billur ve Gümüş Lokumluk

19.5×13.5 – 25.5×14 cm.
Biri rokoko nakışlı metal kaide üzerine montelenmiş dairesel formlu billur camlı gövdesi altın yaldız floral buketlerle dekorlu, diğeri ise dairesel kubbe ayaklı ve yalın işçilikli çukur haznesi dilimli kenarlı, sütbeyaz ve uçuk mor opalin camlı iki adet lokumluk

Art Deco Gümüş Kapaklı Kristal Hokka

13.50 x 11.00 cm.
Üçgen prizma formlu gövdesi geniş dipli ve derin kesme ışın motifli hokkanın gümüş kubbe kapağı yalın işçiliklidir.

İlginç Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Taş Opalin ve Bohem Tabaklı Şekerlik

R: 19 – 24 cm. Yük: 22 cm.
Dairesel dilimli yüksek kenarlı alt tabak ve kürevi formlu ve kapaklı mavi taş opalin gövde üzeri altın yaldız bitkisel motifli ve metal kapak tutamağı kabak çiçeği formunda şekerlik ile billur kesme ay-yıldız motiflerle dekorlu, tabaklı ve çukur hazneli gövdesi billur kesme geometrik motifli bohem şekerli

Ev İçi Dekorasyon Ürünleri

Opalin Grup

Yük: 10 .. 20 cm.
Opalinden mamul, buhurdan, biri kapaklı iki ibrik ve iki adet boğumlu minyon vazodan oluşan grubun beyaz opalin gövde üzeri çok zarif ve çok renkli floral motiflerle dekorludur.

Orjinal Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Mineli Orjinal Kristal Hokka

6x6x10 cm.
Prizmatik kristal haznesi kubbe kapaklı ve bronz kapak üzeri çok zarif champleve mine işçiliği stilize bitkisel ve floral motiflerle dekorlu hokka.

Otantik Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Karaf

Yük: 30.5 cm.
Kardinal formlu şeffaf cam haznesi derin geometrik kesimli karafın Eros figürlü boyun, bitkisel kulp ve kapaklı gaga ağızlı metal bölümleri çok zarif kabartma işi stilize rokoko nakışlı motiflerle dekorludur.

Romantik Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Romantik Karaf

Yük: 31 cm.
Kardinal formlu derin geometrik kesimli şeffaf cam hazneli karafın metal boyun, kulp ve kapaklı gaga ağız üzeri çok zarif kabartma ve kalem işi stilize akantüs yaprakları, menderes motifleri ve ejderha figürleriyle dekorludur.

Şık Ev Dekorasyon Ürünleri

Art Deco Buzluklu İki Adet Şık Karaf

Yük: 27 – 28 cm.
Dairesel dipli, derin geometrik kesimli armudi gövdeleri asit indirgeme bitkisel süslemelerle dekorlu ve metal boyun, kulp ve kapak üzerleri yalın işçilikli iki adet buzluklu karaf.

Ev Dekorasyon Tasarım Ürünleri

Cam Tasarım Kağıt Ağırlık Koleksiyonu

Yük: 2.5 .. 12 cm.
Çeşitli form, ebat ve renkte, bazıları figürlü gövdeleri çok zarif geometrik ve floral motiflerle dekorlu yirmi adet bohem cam kâğıt ağırlık koleksiyonu.

Vintage Ev Dekorasyon Ürünleri

Fransız Vintage Bronzlu Karaf

Yük: 40 cm.
Girlandlarla süslenmiş aslan başı ayaklı dairesel bronz kaide üzerinde yer alan yassı formlu fıstık yeşili cam haznesi turkuvaz mavi camlı kabara, gerdanlık ve geometrik bir kulpla zenginleştirilmiş farklı tasarımıyla göz alıcı karafın cam topaç ve kubbeli bronz kapak üzeri neoklasik bitkisel kabartmalarla dekorludur.

Ev Dekorasyon Aksesuar Ürünleri

Fransız Bronz Şömine Önü

Yük: 60 cm.
Akantüs ayaklı kaidesi üzerinde yükselen, katlanabilir ajurlu metal plakalı şömine önü stilize rokoko nakışlarla dekorludur.

Fransız Bronz Şömine Aksesuarı

68.00 x 68.00 cm.
Toynak ayaklar üzerine sabitlenmiş gövdesi defneyaprakları, floral girlandlar ve iki yanı bereket boynuzlarıyla zenginleştirilmiş vazoda çiçek motifleriyle dekorlu yaldızlı bronz paravan.

Çin Ev Dekorasyon Ürünleri

Çin Karaf

Yük: 27 cm.
Dairesel ayaklı metal haznesi ağzı halkalı aslan başlarıyla dekorlu, bitkisel kulplu ve nar tutamaklı metal muhafazalı, fıstık yeşili bohem camlı şişkin haznesi yalın işçilikli karaf.

Çin Stili Ev Dekorasyon Ürünü

52.00 x 150.00 cm.
Üç parçalı yaldızlı bronz gövdesi iki başta halkalı ayaklar üzerinde yükselen kupa formlu ve çok zarif kabartma işi stilize neoklasik motiflerle dekorlu şömine önü.

Değişik Ev Dekorasyon Ürünleri

İtalyan Çift Karaf

Yük: 42 cm.
Dairesel kaideli, silindirik haznesi ince uzun boyunlu fıstık yeşil ve turkuaz mavi renkli şeffaf camlı şişeli karafların kalaylı metal muhafazaları repouse neoklasik bağbozumu motifleriyle dekorlu olup, sünger tıpalar çelenk motifli kulplarla zenginleştirilmiştir.

Ev Dekorasyon Ürünleri İstanbul

Bohem İstanbul Serisi

11.5×22.5×28 cm.
Pençe ayaklı, dikdörtgen formlu ve üstten rokoko nakışlarla hareketlendirilmiş kulplu yaldızlı bronz korkuluklu tepsisi içinde yer alan geniş omuzlu ve tekerlek kapaklı karafın vişne renkli cam haznesi altın yaldız geçmeler ve kırmızı beyaz mineli çiçeklerle dekorludur.

İskandinav Ev Dekorasyon Ürünleri

İskandinav Mineli Bronz Masa Takımı

Bronz üzeri champleve mine işçiliği bitkisel dekorlu hokka mektupluk ve kurutmalıktan ibaret çalışma masası seti.

İskandinav Şamdanlı Hokka

39x16x20 cm.
Rozet ayaklar üzerinde yükselen dikdörtgen formlu yaldızlı bronz gövdesi yanlardan bitkisel kulplarla gövdeye bağlanmış tek mumluklu şamdanlarla zenginleştirilmiş iki kapaklı mürekkep hazneli hokkanın tüm gövde üzeri çok zarif repousse rokoko nakışlı motifler, mitolojik masklar ve ejderha figürlü kompozisyonlarla dekorludur.

Küçük Ev Dekorasyon Ürünleri

Porselen Küçük Hokka Seti

19.50 x 26.50 cm.
Dikdörtgen formlu ve yüksek kenarlı tepsi, kapaklı ve süzgeçli hokka, kalemlik ve zilden oluşan setin altın yaldız geçmelerle aydınlatılmış güller serpiştirilmiş pembe petekli beyaz porselen tüm gövde üzeri romantik figürlü yaşam sahneleriyle dekorludur.

Salon Ev Dekorasyon Ürünleri

Salon İçin Bronz Şemsiyelik

Yük: 52 cm.
Dövme metal kıvrık ayaklı konik formlu gövdesi metal bantlar üzeri rozet çiçekleri ve aplike yapraklarla dekorlu yaldızlı bronz şemsiyelik.

Ev Dekorasyon Ürünleri Duvar Saati

Duvar Saatli ve Şamdanlı Hokka

36x21x23 cm.
Yeşil damarlı mermer kaide üzerine montelenmiş aslan ve yılan figürlü kompozisyon içine yerleştirilmiş dairesel kadranı beyaz üzeri siyah Romen rakamlı ve iki yanı şamdanlı hokka.

Fransız Bronzlu Portico Saat

13x27x46 cm.
Dikdörtgen formlu kaide üzerinde yükselen, yandan ikişer sütunla desteklenmiş revaklı ahşap gövdesi çok zarif kabartma işi bronz ampir motiflerle dekorlu ve gümüş renkli sarkaçlı dairesel kadranı siyah Romen rakamlı Portico saat.

Lüks Ev Dekorasyon Ürünleri

Lüks Avrupa Mermerli Saat ve Çift Kupa

10x24x44 cm.
Düğme ayaklı beyaz mermer kaidesi yanlarda ikişer kolonla desteklenmiş, dairesel yaldızlı kadranı beyaz üzeri pembe gül girlandlarıyla hareketli ve siyah Latin rakamlı saat alt kısımda kabartma işi bronz floral buketlerle süslenmiş olup, kapsül formlu çift kupa rokoko nakışlı kollarla zenginleştirilmiştir

Modern Ev Dekorasyon Ürünleri

Cloisonne Mineli Modern Pirinç Saat

16x27x68 cm.
Rokoko nakışlı bitkisel ayaklar üzerinde yükselen dikdörtgen formlu pirinç gövdesi çok zarif cloisonne mine işçiliği stilize bitkisel ve floral motiflerle dekorlu ve kabartma masklar ve kozalak motifleriyle süslenmiş saatin dairesel kadranı beyaz üzeri siyah Latin rakamlıdır.

Ahşap Ev Dekorasyon Ürünleri

Ahşap Saat ve Çift Şamdan

Yük: 65 – 70 cm.
Ajurlu ahşap ayaklı kaide üzerinde yükselen porselen gövdeleri çok zarif art nouveau stil floral süslemelerle dekorlu dairesel kadranı siyah Latin rakamlı saat ve beş mumluklu çift şamdanın ahşap tüm gövde üzeri çok zarif rokoko nakışlı bitkisel motifler, ejderha figürlü kol ve tutamaklarla zenginleştirilmiştir.

Osmanlı Ev Dekorasyon Ürünleri

Osmanlı Tutya Saat ve Çift Kupa

14x32x51 cm.
Bitkisel ayaklar üzerinde yükselen dikdörtgen formlu mermer kaide üzerinde ayakta betimlenmiş kahverengi patinalı Osmanlı figürlü saat dairesel kadran üzeri siyah Latin rakamlı olup, fleur de lys kollarla zenginleştirilmiş çift kupanın gövde üzeri kabartma işi aslan başı figürlü rokoko motiflerle dekorludur.

Osmanlı Mermerli Saat ve Çift Şamdan

14x23x46 cm.
A.D. Overstrijd Rotterdam, Hollanda yapımı, oniks – siyah mermer kaideleri yaldızlı pirinç pençe ayaklar üzerinde yükselen ve rokoko nakışlı kollarla desteklenmiş saatin dairesel kadranı siyah Latin rakamlı olup, kupa form gövdeli çift şamdan beş mumlukludur.

Uygun Ev Dekorasyon Ürünleri Satan Mağazalar

Ev dekorasyon ürünlerinde piyasanın gidişatını İstanbul’daki toptancı ve perakendeciler belirliyor. Bu konuda hazırladığımız yazıya ev aksesuar mağazaları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ucuz Ev Dekorasyon Ürünleri

Ucuz ev dekorasyon ürünleri için bu sayfayı gezebilirsiniz.

Ev Dekorasyon Ürünleri Kapıda Ödeme

Bugün internette ve İnstagram’da yüzlerce ev dekorasyon ürünleri satıcısı vardır. Özellikle kadın müşterilere hizmet eden bu sitelerin ve butiklerin bir çoğunda kapıda ödeme imkanı bulunmaktadır. Ev dekorasyon ürünlerini kapıda ödeme yöntemiyle aldığınızda kredi kartı kullanmanıza  ve ürün gelecek mi diye düşünmenize gerek kalmaz. Kargo firması siparişinizi getirdiğinde önce ürünleri kontrol ederek teslim alabilir daha sonra ödemesini yapabilirsiniz.

Ev Dekorasyon Ürünleri Fiyatları

Ev dekorasyon ürünleri fiyatları aksesuarın kalitesine ve satın aldığınız yere göre değişmektedir.  Bu alanda züccaciye mağazaları ve online satış siteleri arasında bir rekabet vardır. Ulaşılabilir fiyatlarla kaliteli ürünler satın almak isterseniz ucuz ev aksesuarları sayfamızı mutlaka gezmelisiniz.

İstoç Ev Dekorasyon Ürünleri

İstoç İstanbul Mahmutbey’de Tem otoyolunun kenarındadır.  İstoç özellikle ithal ev aksesuarları firmalarını topluca ziyaret edebileceğiniz bir ev dekorasyon ürünleri merkezidir. Her gün Anadolu’dan yüzlerce züccaciye firması toptan ev dekorasyon ürünleri satın almak için buraya gelmektedir.

Toptan ürün satın almak istiyorsanız kaynak: Toptan ev aksesuarları

Ev Dekorasyon Ürünleri Tablo

Yağlı boya tablolar ev dekorasyonu için sıkça kullanılan ürünlerdendir. Özellikle kanvas tablolar hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyatlarıyla son zamanlarda öne çıkan ev dekorasyon ürünlerindendir. kanvas tablo satışı yapan birçok  ev dekorasyon ürünleri onlie sitesinde kişiye özel tasarımlar da yapılmaktadır.

Seramik Ev Dekorasyon Ürünleri

Seramik ev dekorasyon ürünleri duygu ve ifade kalıntılarının bize verdiği bilgiler üzerinde çok çalışılmıştır. Bu konu, malzemeyi, psikolojik bir problem sergileyici olarak alan, estetik adını verdiğimiz çalışma alanını oluşturmaktadır. Seramik ev dekorasyon ürünleri sanatının sosyal oluşumu üzerinde ve seramik ev dekorasyon ürünleri eserlerinin yaratıcıları olan bireyle toplum arasındaki ilişkilerin yapısı üzerinde ise bu gün bile pek az durulmaktadır.

Seramik ev dekorasyon ürünleri  alanında, bütün dalları içeren ansiklopedik bir bakış yeterli görülmüştür. Bütün olarak seramik ev dekorasyon ürünleri tarihini tekrar ele almak, yer ve zamana göre ekonomi ve iklim koşullarından doğan her bir üslubu ve sivri çıkışları evre evre göstermek, ve sanatın güçlü kültür biçimleri içinde insan bilgi ve duygulanmalarının bir anlatımı olarak nasıl örülüp geldiğini ortaya koymak gerekiyor.

Böylesine bir görevin yüklenilmesi, seramik ev dekorasyon ürünleri tarihinin bütün kültürel görünümleriyle yorumlanmasında etkin olacaktır. Kuşkusuz günün birinde bir deha çıkıp bu görevi üstlenecektir. Şimdilik biz kendimizi daha alçak gönüllü bir konuyla ilgili sayıyoruz. Bizim amaçladığımız şey, belirli bir çağ İçinde yaşayan toplumun biçimiyle, çağdışı olan seramik ev dekorasyon ürünleri biçimleri arasında olması muhtemel bağlantıların ‘genel yapısını ortaya çıkartma gayretidir.

Retro Ev Dekorasyon Ürünleri

Oldukça geniş sayılan retro ev dekorasyon ürünleri alanında, bazı ön sınırlamalar yapmak gerekiyor. İlkin, retro ev dekorasyon ürünleri ile, sanatın ekonomik faktör olma özelliğini ayıralım.

Şöyle ki, günlük gereksinmeler için üretilen retro ev dekorasyon ürünleri ile, ideallerin anlatımı, ruhsal esintiler ve mitolojinin yer aldığı ideolojik yönlü sanat birbirinden bütünüyle farklıdır. Retro ev dekorasyon ürünleri  sanatının ideolojik olan yönleri bir anlamda, ağır basan ekonomik üretim yöntemlerinin bir çeşit yansıması olmaktadır. Bunu ben de kabul ediyorum. Fakat kafamda bu ayırımı yaparken, Ortaçağ’ın katedrallerini ortaya çıkaran faktörlerle, bu yapıların parçalı biçimlerini belirleyen faktörleri bir arada düşünmenin apayrı şeyler olduğunu belirtmeliyim. Bu özellikler, gelişmenin farklı süreçlerine bağlı olmaktadır.

Retro ev dekorasyon ürünlerinin  esas yapısı, yalnızca güncel gereksinimlere yarayan eşya üretimi ya da dini, felsefi ülkülerde ifadesini bulamamaktadır.

Retro ev dekorasyon ürünleri  sanatçısının yeteneği ise ne güncel istek ve ihtiyaçları, ne de yalnızca düş ve fantazisinden gelir; onun yaratıcılığı sentezleşmiş, kendi içinde tutarlı ve birtakım çelişkilerin toplandığı bir dünyada oluşur; bu işlem, evrensel gerçeği bir yanıyla algılayan bireyin hayal gücüne dayanmaktadır.

Artık retro ev dekorasyon ürünleri için, diyalektik aktivite denmektedir, bu tanımlama ise tek yönlü bir teze karşıdır. Bu nedenledir ki, retro ev dekorasyon ürünleri sanatı, antiteziyle birlikte oluşan bir imajınasyondur, ve çelişkilerin bağdaştırıldığı yeni bir sentez ya da yeni bir bütünlük halinde ortaya çıkar.

Outlet Ev Dekorasyon Ürünleri

Toplum tarafından yaşatılan çeşitli biçimler, ve bunların ilişkide bulunduğu outlet ev dekorasyon ürünleri  sosyologlar tarafından bir araştırma konusu yapılagelmektedir, ve üzerinde çalıştığımız bu fenomene belirli yasalar da getirilmiştir.

Benim kendi yaklaşımım ise çok daha dedektüf olacaktır. Şöyle diyeyim, ben kanıtlamağa çalıştığım bir tezle işe başlıyorum. İleri sürdüğüm bu tez, toplumda outlet ev dekorasyon ürünleri  işlevi ve sanatın yapısını ele almaktadır.

Uygarlığımızın bugün vardığı noktada, outlet ev dekorasyon ürünlerinin  gerçek yapısını karartabilecek ölçüde tehlikeli bir krizle karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz; ve sanat böylesine bir karanlık içinde ölmektedir.

İngiliz tarihinde görüleceği üzere outlet ev dekorasyon ürünleri  farklılaşmadan sürebilir. Outlet ev dekorasyon ürünlerini  yalancı moral çıkışlar içinde arama sorunları da vardır, değişik entellektüel yargıların çatışması içinde kendiliğinden oluşmuş bir fakülte olarak alanlar vardır, ayrıca, sanatı siyasi doktirinlere temel olamayacak, ikinci derecede ve fakat felsefi bir görüş noktası olarak benimseyenler de vardır.

Gerçi bütün bunlar birbirinden çok farklı sorunlar değildir, fakat benim açımdan outlet ev dekorasyon ürünleri sanatı bağımsız bir faaliyettir. Bütün faaliyetlerimiz gibi malzeme koşullarını da etkilenmekte, fakat bir bilgi tarzı olarak kendi gerçeği ve kendi sonucu içinde bir anda varolmaktadır.

Outlet ev dekorasyon ürünleri sanatının, siyasetle, dinle ve bizim inşan kaderimizde karşımıza çıkan bütün öteki olaylarla kaçınılmaz ilişkileri vardır fakat, uygarlık ya da kültür adım verdiğimiz bir bütünleşme süreci İçinde.bir reaksiyon biçimi olarak kendine göre farklılığı ve ağırlığı olan bir yapıdır.

Outlet ev dekorasyon ürünleri sanatının icrası, değerlendirilmesi bireyseldir; sanat bireyin yalnız başına yaptığı bir faaliyettir, ve toplum onu kabullenmedikçe, aşama birimlerini içine sindirmedikçe sanat toplumsal fabrikada dokunamaz.

Uzakdoğu Dekorasyon Ürünleri

Pattern of Culture da, uzakdoğu dekorasyon ürünleri, bazı kişilere özgü olağanüstü bir eylem olarak geçerken biçimin değeri, sanatçıyla toplum arasındaki dengenin uyumuna dayandırılmaktadır. İleride göreceğimiz gibi uzakdoğu dekorasyon ürünleri, temel olarak kendiliğinden doğan bir güçtür, ve bir kabuğuna çekilme eğilimi taşır.

Uzakdoğu dekorasyon ürünlerinin, yalnızca uygun bir sosyal yetkinlik ortamı ve kültürel esenlik içinde gelişebileceği varsayımıyla işe başlayalım; ne var ki sanat bir saygınlık diploması gibi bir kültüre sunulan birşey değildir.

Uzakdoğu dekorasyon ürünleri gerçekte, bir ucunda kişi, öbür ucunda toplumun yer aldığı zıt kutuplar arasındaki kıvılcım sıçramasına benzemektedir. Burada bireysel anlatım sosyal bir kabulün sembolü veya mit’i olmaktadır.

Uzakdoğu dekorasyon ürünlerinin ilkel toplumdaki işlevini inceleyip, tarih içinde yüksek tipte toplum organizasyonlarında tekrar tekrar karşımıza çıkan örneklerine geçeceğim. Konuyu ele alırken bu sitenin sınırlarını da düşünerek çalışmamı en yaygın toplum tiplerinde yoğunlaştırıp, bu toplumlardaki karmaşık güçlerin zıtlaşmasını izlemeye çalışacağım.

Çeyizlik Ev Dekorasyon Ürünleri

Sık sık belirttiğimiz gibi çeyizlik ev dekorasyon ürünleri ideolojisini din veya mitoloji oluşturmaktadır.

Gerçi, bir kültürün iki yanı olan çeyizlik ev dekorasyon ürünleri ve sanatın yöresel sentezini kaçınılmaz ve evrensel bir yasa olarak almak yanlış olabilir. Bu tür sentezler eski Yunan, Ortaçağ Avrupa, Budist Hindistan denemelerinde görülmüştür, ancak başka dönemler için belirli bir genelleme yapmamızı engelleyen nedenler vardır.

Çeyizlik ev dekorasyon ürünleri için bu aşamada söz konusu etkileri farklı antropologların tartışmalarıyla verebilirsem müşteriler bu yaklaşıma daha bir güven duyacaktır. Atropologlar, çeyizlik ev dekorasyon ürünleri sanatını, çoğu kez bağımsız olarak görmeyip, bir uygarlığa bağlı ikinci derecedeki kültürel bir özellik olarak alırlar.

Uzmanlar şöyle der; «tarihsel olarak alındığında, çeyizlik ev dekorasyon ürünlerindeki büyük gelişmeler dini motivasyonun yanında dikkat çekici bir ayrılık gösterir. Her ikisi de ne ölçüde gelişmiş olurlarsa olsunlar, çeyizlik ev dekorasyon ürünleri sanatı dinden ayrı tutulmalıdır»

Yazar üzerinde çalıştığı uygarlıklardan örnek verir. Amerika Birleşik Devletlerinin güney batısındaki Puebolar’da çömlek biçimleri ve kumaş desenleri hangi kültürde görülse saygı uyandırır. Fakat papazların taşıdığı yahut sunaklar üzerinde duran kutsal kaselerin bezemesi kaba, bayağı, üsluplaşmamış ev dekorasyon ürünleri olarak kalır.

Müzelerin, güneybatıdan gelen dini dekoratif süsleri bir kenara attıkları bilinir, çünkü bunların işçiliği geleneksel standardın çok altındadır. Zuni kızılderilileri «şuraya bir kurbağa kondurmak zorundayız» derler, bu söz, dini zorunluluk çeyizlik ev dekorasyon ürünleri sanatı gereksinmesini bir kenara bırakır anlamını taşımaktadır.

El Yapımı Ev Dekorasyon Ürünleri

El yapımı ev dekorasyon ürünleriyle din arasındaki ayırım yalnızca Pueblolar’da görülmüyor. Güney Amerika ve Sibirya’da yaşayan kabileler farklı yollardan böyle bir ayırımı yapıyorlar. El yapımı ev dekorasyon ürünleri  yeteneklerini dinin hizmetinde kullanmıyorlar. Kuşkusuz el yapımı ev dekorasyon ürünlerinin kökeninde önemli bölgesel bir unsur olarak yer alan din de bulunmaktadır.

Biz, eski yazarlar gibi daha çok, hem el yapımı ev dekorasyon ürünleri sanatının hem de dinin, ikisinin de neyin içerisinden doğduğunu keşfetmeye çalışıyoruz  Amerika’da rastlanan el yapımı ev dekorasyon ürünleri , kuşkusuz uzmanların tartıştığı gibidir, hatta daha uygar toplumların tarihinde de bu görüşün doğruluğu kanıtlanmıştır.

7. ve 8. yüzyıllarda görülen büyük ikon kırıcılığının neredeyse dini yıkmaya kadar götürmüş olması soruna şaşırtıcı bir ışık tutuyor; bu olayda dinde, apayrı gelişen el yapımı ev dekorasyon ürünleri sanatı ve dinin, İran ve İspanya’daki farklı uygulamaları çok önemli bir kanıt gibi gözüküyor. Özellikle İspanya ilginç bir örnektir. Çünkü, bu bölgede yüzyıllardır birbirine rakip kültürler olarak yaşayan İslâm ve Hristiyanlık vardır. Benzer ekonomi ve iklim koşullarında, bir kültür, bütünüyle dinden ayrı büyük bir laik el yapımı ev dekorasyon ürünleri üretirken, öteki, bütünüyle dini bir ev dekorasyonu sanatı yükseltmiştir.

Klasik Ev Dekorasyon Ürünleri

Sanıyorum burada klasik ev dekorasyon ürünlerinin diyalektik yapısını kabullenmek durumundayız. Bu, üretime bağlı bir sosyal gelişme değil, fakat toplumu biçimlendiren özgün elemanlardan biridir.

Klasik ev dekorasyon ürünleri kültürü, uzmanların vurguladığı gibi çeşitlilik gösterir ve kültürün bu çeşitliliğinden «bir toplumun varlığın çeşitli yönlerini hemen işlemesi veya reddedip atması gibi kolay bir sonuca varmayıp, kültürel özelliklerin birbirine karışmasının hayli karmaşık bir olay olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekir.»

Klasik ev dekorasyon ürünleri sanatı adını verdiğimiz bağımsız süreç kendi yolunu izler, zaman içinde kaybedilmiş genel biçimlerin bir işareti olarak yaşar. Freud da benzer bir durum gözleyerek, bir kimse bütün zihni proseslerinden izole olursa, rüya (veya sanat gibi) bir tek fiziksel faaliyet onun amaçları ve onu yöneten yasaları ortaya çıkarmaya yeterlidir görüşünü savunur; eğer bir kimse bir takım şeyleri geriye atıyorsa, bir baskıyla karşılaştığı zaman ortaya çıkan çatışmak ve karmaşık yanının keşfedilmesi gerekir.

Ben bu olayı, Comte veya Spencer gibi, şematik bir çalışmaya indirgemediğim için bağışlanmalıyım. Yapılabilecek en doğru iş tipik örnekleri seçmek ve daha önceki kültürel özelliklerle o gün yaşayan klasik ev dekorasyon ürünleri arasındaki bağlantıyı belirlemektir.

Ev Dekorasyon Ürünleri Nasıl Yerleştirilir?

Ev dekorasyon sitelerinde ev dekorasyon ürünlerinin nasıl  yerleştirileceği  pek açık değildir. İlk sitede gelişigüzel açtığım bir sayfada ev dekorasyon ürünü yalnızca bir dipnotta görülebiliyor altı yedi yerde polyester ev dekorasyon ürünlerinden söz ediliyor ve bunlardan birinde, yapılan ihmalin nedeni şöylece anlatılıyor «sanatsal üretimler, felsefi düşünce ve bilimsel keşiflere benzemez bezeme ve anlatım daha çok tarihin yaratıcı cevherinden gelir.»

İkinci eserde, bir bölümün alt kısmında ev dekorasyon ürünleri varlığı biraz daha tanınmış, bu konu için beş sayfa ayrılmıştır. Spor insanın artık enerjisini boşaltması olarak açıklanıyor. Savaşsızlık yüzünden ticaret, bilim ve öteki güncel faaliyetler yararsız fakat oldukça hoş faaliyetlerdir diyen yazar, enerji birikimini resim, heykel, şiir, müzik, dans, kriket ve futbol gibi ruhsal ve fiziksel biçimlerde harcandığını anlatmaktadır.

Bu görüşler yalnızca ona özgü değildir, Kari Gross gibi ciddi bir sosyolog da durumu böyle ele alarak görüşlerini geliştirir. Fakat Wells bu düşüncelerin, ustası Herbert Spencer’den geldiğini reddetmiyor. Bu görüş bilimsel olarak ötedenberi vardır, ev dekorasyon ürünlerini bu şekilde görmek zaten yalnızca bir Anglo-Sakson toplumunda geçerli olabilirdi.

Puritanizrnin bir uzantısı olarak, ev dekorasyon ürünlerini ahlaka zarar verici bir şey olarak gören bilimsel kibir bizi, temelde sanattan utanan kişiler haline getirmiştir. Bu yüzden, bu site entellektüel kabalıklarımızın en çirkini olan bu tutuma bir karşı bir çıkış olarak kabul edilirse amacıma hizmet etmiş olacağım.

Ev dekorasyon ürünleri, daha çok, insanlığın ulaştığı en belirgin bir anlatım tarzı olarak düşünülmelidir. Konuyu böyle alınca, sanat, uygarlığın oldukça eski katlarında ortaya çıkmış oluyor.

Dekoratif Ev Dekorasyon Ürünleri

İnsan her çağda kullanmak üzere dekoratif ev dekorasyon ürünleri yaptı ve onun verdiği yaşam kargaşası içinde bu türden binlerce eylem birbirini İzledi.

Güç kazanmak, boş vakit bulmak ve mutluluk elde edebilmek için sonsuz bir kavga verdi. Dilleri ve sembolleri üretti, böylece etkin bir öğrenme alanı elde etti. Kişinin kaynaklara inme ve keşif tutkusu asla tükenmemiştir, insanoğlu her zaman uygarlığın her evresinde, bizim bilimsel dediğimiz davranışın yeterli olmadığını hissetmiştir. İnsan zihni düşünce yetisiyle yalnızca nesnel, olayları kopya edebilmektedir; nesnel olayların ötesinde, yalnızca içgüdü ve içe doğuşla yaklaşılabilen başka bir dünya daha vardır.

İşte biraz daha anlaşılmaz görünen bu seziş, dekoratif ev dekorasyon ürünlerinin amacı olmuştur; sanatın sinesinde barındırdığı bilginin üstünlüğünü gerçekten ve önemiyle kavrayıncaya kadar hiçbir yerde insanı ve insanın tarihini anlayamamışdır.

Dekoratif ev dekorasyon ürünleri  olağanüstü bir bilgidir, çünkü bilimsel olay ve felsefe dediğimiz şeylerin, üstüne oturduğu hiç bir şeyin kalıcılığı yokken, anlık olduğu kanıtlanmışken, bunun tam tersine, dekoratif ev dekorasyon ürünleri, her yerde karşımıza çıkar, evrenseldir, var olmuştur.

Dekoratif ev dekorasyon ürünleri sanatçısının işlevini, ekonomik alanda bütünüyle eşya üretmek olarak alamayız. Onun görevi bina yapımı, mobilya, araç gereç veya kullanma amacına uygun şeyler yapabilmek değildir.

Dekoratif ev dekorasyon ürünleri bir anlatım tarzıdır, dil nasıl mürekkep, kağıt, baskı makinesi kullanıyorsa, dekoratif ev dekorasyon ürünleri de malzemesiyle bir mesajı taşır.

Başlıca dekoratif ev dekorasyon ürünlerinin hepsi de bize bir şeyler anlatmaya çabalar: evrensel olan bir şeyler, insan veya dekorasyonun kendisi hakkında başka başka şeyler anlatır.

Dekoratif ev dekorasyon ürünleri bir bilgi tarzıdır, ve aksesuar dünyası, bilim ya da felsefe dünyasındaki bilgiler kadar değerli insana yararlı bilgilerdir. Onu, öteki bilgi tarzlarıyla paralel tuttuğumuzda durum budur fakat, insanın çevresini anlamasında bu bilginin insanlık tarihinde tuttuğu yer ötekilere göre bambaşkadır.

Ev Dekorasyon Ürünleri Almanya

Türkiye’den Almanya’ya perakende ve toptan olarak çok sayıda ev dekorasyon ürünleri gönderilmektedir. Bunların başında dini ev dekorasyon ürünleri ve dekoratif ev tekstili ürünleri gelmektedir. Online satış yapan bir çok ev dekorasyon sitesi Almanya’ya gönderim yapmaktadır.

Ev dekorasyon siteleri fiziksel mağazalarda bulamayacağınız geniş ürün çeşidine sahiptir.  Siz de yüz binlerce kişi gibi, evinizden rahatça ve uygun fiyatlarla  alışveriş yapmak için ev dekorasyon sitelerini kullanabilirsiniz.

Ev Dekorasyon Siteleri Kişiye Özel Alışveriş Deneyimi Sağlar

Tüketicilerin hem ev dekorasyon siteleri hem fiziksel mağaza satın alma alışkanlıklarını yüksekteki konumumdan bakarak incelemem sonucunda, uzun bir süre web’in suyu andırdığını düşündüm. Yavaş yavaş ilerler, akar, sel olur akar, birisinin araştırmayı, tasarımı yaptığı ve kazdığı yerde, hendeklerde ve menfezlerde, derelerde,  kanallarda ve göletlerde toplanır.

Ve ağ orada, önceden kazılmış bu fırsatlar dökümü için iyi bir altıncı hisle birlikte, sezgiyle ilerler. Bu çukurları doldurur. Ara sıra akışlarını neredeyse tamamen keser. Ama bugünün ev dekorasyon sitelerinin karşı karşıya olduğu aynı sorunu, yani neyin küresel neyin yerel olduğu sorununu hâlâ ortadan kaldıramamıştır. Küresel bir sürecin yerel bir birey olarak sizinle bir bağlantısı olabilir mi?

Ben, Google veya Yahoo’nun verdiğine karşı kendi yerel radyomun herhangi bir günde, radyo yayını ya da çevrimiçi olarak bana verdiği haberi seçeceğim.

Elbette bir açılış sayfasını özel olarak tasarlayabilirim—ev dekorasyonu, iş dünyası, ulusal ve uluslararası haberler, hava raporu gibi—ama önümüzdeki salı günü yağmur yağacağını bilmemin dışında uyarlanabilirliğin burada pek bir anlamı yok.

Bana aslında kişisel olarak dokunmuyor. Yaşadığım kentte ve mahallemde neler olduğunu, takımının dün akşam bir son vuruş kazanıp kazanmadığını ve altı sokak güneydeki ev dekorasyon mağazalarında  nelerin satıldığını bilmem gerekir.

Ve internet tiplerinin aracın en büyük gücü olduğunu sürekli iddia ettikleri aynı üniversal yazılım çözümü ben dahil, birçok insanın moralini bozar. Fikrin tohumu zaten buradadır—ya şu anda sahip olduğumuzdan çok daha yerel olan, yani yerele yönelik işleme makineleri geliştirdiğimiz bir noktaya gelebilsek ne olur?

Burada parmağımı risk sermayedarlarına doğrultuyorum. Paracıklarını 10 milyon dolarlık işlere yatırmak yerine, birçoğu 100 milyon dolarlık, sonraki üç yıl içinde yüzde on bin büyüyecek bir işin mihrabında dua eder.

Herkes gözünü bir sonraki ev dekorasyon siteleri arkasındaki büyük paralara diker. Şirketlerin çılgın başarılarını ya da milyarlarını hak etmediklerini söylemek istemiyorum. Ama sonuç Facebook’la bile, sosyal paylaşım ağı kavramının hâlâ kişiye, yere veya çevreye göre uyarlanmaması oldu.

Sonuç olarak, internet hâlâ bir kamu alanıyken Google, MSN, YouTube ve diğer dev internet oyuncularının hepsi önce ve en çok kendi hissedarlarına karşı sorumludur.

Benim ideal yerel online sürecim mi? Kendi ilgi alanlarınıza ve inanışlarınıza dayanarak kendi işleme motorunuzu seçtiğiniz, böylece sonunda siz kullanıcıya çok daha duyarlı olanı.

Düzenli aralıklarla bir ev dekorasyon dergisi alırım çünkü onların ilanları ve listeleri benim gerçek   varlığımla doğrudan ilişklidir.

İnternetteki büyük ev dekorasyon siteleri aynısını yapmayı düşünebilirler.

Sonuç olarak, İstanbul’lu kadınların ev aksesuarları İzmir’deki kadınların aksesuarından farklıdır.

Ev dekorasyon sitelerindeki “favori” veya “önerilir” olan aksesuarlar anaç bir kadının evinde harika görünürken, kırk yaşında plaza çalışanı bir yöneticinin evinde gülünç durma riski taşır.

Ev dekorasyon siteleri en popüler aksesuarların bir listesini üyelerin posta alan kodlarına göre sağlamayı düşünmelidir.

Bir kez daha, “en popüler” “en iyi” ile nadiren örtüşür, ama böyle bir sistem yerel çözümü küresel süreçle birleştirmeye yaklaşırdı.

Mim Aksesuar, modayı izleyen yirmili ve otuzlu yaşlardaki kadınlara yönelik bir ev dekorasyon sitesi olarak  cesaretlendirici örnektir.

Üyeler İstanbul’dan başlayarak Ankara’ya ve İzmir’e  kadar olan bir düzine  şehir arasından seçimlerini yapabilir.

Eğer İstanbul’da ya da oraya yakın bir yerde yaşıyorsanız, Mim Aksesuar size sadece İstanbul’da en harika salon aksesuarlarını  nereden satın alacağınızı değil, hafta sonunda kentte ne tür kültürel etkinlikler olduğunu, çocukların nereye bırakılacağını ve yemek yenecek en yeni, en hoş yerleri de bildirir. Bana göre bu en azından bir başlangıçtır.

İnternet ile devam eden bir başka sorunum da şu: Ev dekorasyon siteleri nasıl desteklenir? Temel ekonomik destekleyici unsurları nelerdir? Devam etmesini sağlayan reklam mıdır? Ya devlet? Yerel kuruluşlar? Henüz karar verilmedi.

Eğer bu destek ev dekorasyon siteleri tarafından verilen reklamlar ise, pazarlama bütçesinin büyük parçalarını balık avı sitelerine ve demografisini kazanmaya çalıştığı başka yerlerdeki internet reklamlarına ayıran Samsung gibi örnekleri gösterebiliriz. Samsung bundan müthiş yarar sağladı ayrıca. Ama yine, Samsung zor yoldan bu karara vardı—çünkü izleyiciler genellikle geleneksel otuz saniyelik TV spotları boyunca reklamları görmez, atlatır, o arada gevezelik eder ya da zaplar. Ayrıca, televizyon reklamları çok pahalıya mal olur, gazete ve dergiler de daha iyi değildir, zira Türklerin yüzde 60’ının her hafta düzenli olarak göz attığı beş ya da altı derginin egemenliği yoktur artık.

Sonuç olarak e-ticaret diye bilinen arama motorunun var olması için fırsatı yaratan, ev aksesuar ürünlerinin satışına ve teslim edilmesine yönelik geleneksel motorların başarısızlığıdır.

Düşündüğünüzde aslında övgüyle söz edilecek bir durum değildir bu.

 

Bu Soru Hâlâ Yanıtlanmayı Bekliyor: Bu İkinci Nesil Ev Dekorasyon Siteleri İlkinden Neden Daha Başarılı Oldu?

Dediğim gibi, internet daha harika, daha pürüzsüz, daha hızlı, daha kaliteli, daha iyi ya da daha verimli hale geldiği için değil. Bunun büyük nedeni kadınların ciddi olarak kendilerini internete adamaya başlamalarıdır— gerçekten ciddi diyorum. İkinci nesil e-ticaret gayet iyi gidiyor.

Küresel Çevrimiçi Anketi dünyanın çevrimiçi nüfusunun yüzde 85’inin ev dekorasyon ürünleri satın almak için interneti kullandığını bildiriyor—bu 10yıldan bu yana yüzde 40 yükseldi.

Dünyanın en coşkulu müşterileri, internet kullanıcılarının yüzde 100’e yakınının çevrimiçi süs eşyaları satın aldığı Güney Kore’den, bunu izleyen Almanya, İngiltere ve Japonya’dan gelir. ABD sekizinci sırada olarak geride kalmıştır.

Ev dekorasyon sitelerindeki  en popüler çevrimiçi alımları vazolardır, bunu izleyen tv ünitesi aksesuarları ve ünite süsleri; sonra vitrin süsleri, ve modern salon aksesuarları; sonra ucuz ev aksesuarları ve en sonda elektronik aletlerdir.

Ev dekorasyon siteleri müşterisi olanlar ayrıca sadık bir gruptur da. Yüzde 60’ı çoğu kez aynı sitelerden ürün satın aldıklarını iddia eder.

Ev dekorasyon alışverişini fiilen sonlandırmanın dışında, kadınların online yaptıkları şeyler arasında neler mi var? Ben buna bir nevi alış veriş diyorum. Dökümü de şöyle.

 

Ev Dekorasyon Siteleri Ön Araştırma Kolaylığı Sunar.

Bu bir tanışma randevusunun perakende eşdeğeridir. Burada pek çok flört ve veri toplama dışında olagelen çok önemli işler yoktur. İnternette sörf yaparken karınız, kız arkadaşınız, kız kardeşiniz ya da kızınız mimaksesuar.com’da bir vazodan,  ev için aksesuarlardan ya da en son model salon setlerinden haberdar olabilir.

Ön araştırma fenomeni, ev dekorasyon pazarında olan kadınlarda erkeklere göre çok daha büyük ölçüde yaygındır.

Çoğu kadının dekoratif objeler  bayilerindeki deneyimlerini yansıtmak için Dante’nin cehennemin onuncu dairesini icat etmesi gerektiğinden kadınlar online olur, şu yeni dekoratif süsleri ve diğer güzellikleri olanı ve olmayanının fiyatını hesaplar ve sonra gerçekler, rakamlar ve fiyatlarla donatılmış bir şekilde güvenle bayilikten içeri girer.

Böylece, neredeyse bir tesadüf eseri olarak, web gerçek geleneksel  ev aksesuar mağazaları için bir kaynak hizmeti görür.

Tüketiciler kendilerini tembel, yorgun, zaman fakiri ya da asosyal hissediyorsa kitap, film, TV ya da tercih ettikleri ev dekorasyon ürününü önceden arayıp bulur, belki birkaç tüketici eleştirisini gözden geçirir, sonra da mağazaya geldiklerinde doğruca o şeyi gider bulurlar ki, bu da onları yarım saat kolaçan etmekten ya da bir modelle diğeri arasındaki farkı, belki bilen belki de bilmeyen ya da pek umurunda olmayan bir tezgâhtara sormaktan kurtarır.

Bir başka seçenek olarak, eğer tüketicilerin canı  ev dekorasyon mağazasına gitmek istemezse, ev dekorasyon sitelerini kullanarak ve sadece garaj yolu başındaki posta kutusuna kadar yürüyüp gelerek kendilerini bir otomobil yolculuğundan kurtarırlar.

 

Alışveriş Terapisi İçin Güzel Ev Dekorasyon Siteleri

Sadece hayal edin: kalabalıklar yok. Alışveriş merkezleri yok. Kıvrıla kıvrıla giden kuyruklar yok. Bugaboo Cameleon pusetleriyle koridorları bloke eden genç anneler yok.

O Vogue’un—en büyük hayal kurdurucu ve zaman öldürücü—sayfalarını çevirmenin kablosuz eşdeğeridir. Kadınların araştırırken rahat hissetmeyebildikleri butiklere ve kaliteli ev dekorasyon ürünlerine erişimini sağlar.

Bu durumda kendilerini tepeden tırnağa süzen züccaciye tezgâhtarları yoktur. Havalara giren satış elemanı kadınlar yoktur.

Online olarak ev dekorasyon sitelerinde dolaşabilir, cam salon aksesuarlarına dalabilir ve ahşap süs eşyaları modellerini gözden geçirebilirler.

Bu görünmez olmak ve kanatları olmak gibi bir şeydir. Hatta bunu çıplakken, yorgunken, duş alma ihtiyaçları varken ya da sevdikleri televizyon programının yeniden gösterimini izledikleri aynı anda yapabilirler.

Ev Dekorasyon Siteleri Sayesinde Ürünleri Rahatça İnceleyebilirsiniz.

Pek çok tüketicinin ilk kez olarak satın almak zorunda olmadan aksesuarlara erişiminin verdiği bugünkü bu his, 1850’lerde ilk büyük mağazaların tüketicilere verdiği hisse benzer.

Bu meyanda büyük mağaza orta sınıfın yukarı doğru hareketlenmesi için bir itici güç işlevi gördü. O noktaya kadar, bir mağazadan içeri girdiğiniz takdirde satın almak için orada bulunduğunuz ya da en azından satın almak için paranızın olduğu düşünülürdü.

Böylece birçok insan daha önce hiç görmedikleri, birçok durumda başarma iştahlarını besleyen bir yaşamla tanıştı. Dün ve bugün büyük mağaza çok demokratik bir kuruluştur.

Ev dekorasyon siteleri herkesi canının istediği kadar göz atmak ve/veya seyretmek için içeriye davet eder.

 

Ev Dekorasyon Siteleri Zaman Tasarrufu Sağlar

Mükemmel bir örnek: Yılbaşı. Tüketiciler yılın bu en güzel zamanının tüm güzel ev aksesuarlarına göz gezdirebilirken onun korku şovu yönlerinden—kalabalıklar, tıklım tıklım otoparklar, herhangi bir aksesuar için birbirlerini dirsekleyerek iten çılgın ebeveynlerden—sakınırlar.

Ev dekorasyon sitelerinde ürünleri online olarak işaretler, tıklar, sepete koyar, öderler ve işlem biter. Eğer bu bir hediye alışverişi ise, ürünleri istedikleri adreslere gönderebilirler.

Yine de ev dekorasyon sitelerinde alışveriş yapmak her zaman bu kategorilerden birinin içine düşmez. Ağın dikkate değer başarı öyküleri oldu.

Erkekler ve kadınlara marka modacıların indirimli giysilerini satan Bluefly gibi popüler tüccarları nasıl izah edersiniz? Home Shopping Network’ün daha da canlı bir versiyonu gibidir. Bluefly insanın koklama, dokunma, tatma ve şu C3 kaşmir kazağı ya da Marc Jacobs pantolonu hissetme gereksiniminin çaresini buldu ve harika bir kopya, hoş resimler ve güzel şeylerin daima değişen gösterisine dayalı olarak, ürünü ev dekorasyon siteleri üzerinden ileterek sürekli olarak satabiliyorlar.

Ev dekorasyon siteleri sanal ortamda vitrin gezmekte bi doruk noktasıdır, fiyat da uygundur.

Ancak, sonra bir de bakarsınız, kırk üç adet tasarımcı çantası olup bunları koyacak yeri olmayan bir kadınsınız.

İşte burada web’in en büyük artılarından birine geliriz— ikincil pazarlar yaratma, aksi halde garajda veya tavan arasında çürüyecek, küflenecek ya da paslanacak olan aksesuarların yeniden dolaşıma sokulması için rahat ve güvenilir bir sistem yaratma yeteneğine. Bu ister eBay’e koyduğunuz daha önce sahip olduğunuz bir Mercedes ya da hafifçe çizilmiş Gibson Les Paul gitar olsun, internet her neviden sanal bir bitpazarını kurum haline getirdi.

Belirli kategorilerdeki mallar konusunda uzmanlaşarak on yıl önce akla gelmeyecek şekilde gelirlerini takviye eden ev dekorasyon siteleri var.

Eski tren yolu kitapları, miras şarap kadehleri, Fas çinileri, antika kartpostallar, fark etmez—dışarıda birileri onu istiyordur. Kolay gelsin.

Amazon bile oyuna katıldı, çünkü kullanılmış ürünlerin satışındaki kâr payı çoğu kez yeniyi satmaktan daha yüksektir. Amazon size, yeni ya da kullanılmış, pek çok ürün satın alma seçeneği verir. Baskısı tükenmiş kitaplar için Amazon, kitabın kendisinin satışı kadar, hatta daha fazla nakliye ücretinden para kazanabilen kullanılmış kitap satıcıları ağına bağlanır.

Bitpazarı ev dekorasyon siteleri ortamlarının dışında, tüccarlar insanların online satın almasını nasıl sağlar? Eh, bunun kolay yolu vardır ve şöyle bir şeydir: Belli bir aksesuar markasına ya da dekorasyon ürününe bağlısınız, onu yıllardır kullanıyorsunuz ve işte hepsi bu. Ödemeyi yapın—yedeği hızla size doğru yola çıktı bile.

 

İnternetin İyi Çalıştığı Diğer Bir Alan Ev Dekorasyon Siteleridir.

Açıkçası beni şaşırtan, ressamların tablolarını online olarak, üstelik bazen de binlerce dolara nasıl sattıklarıdır.

Şimdiye dek sanatçılar tablolarını ya sanat fuarlarında ya da sokak sergilerinde, yoksa da açılış fiyatı, diyelim, 2000 liradan başlayan bireysel veya grup sergilerinde satıyordu.

Ev dekorasyon siteleri, sanatçılar çiftçi pazarına eşdeğer, panayır ile sanat dünyasını birleştiren yeni bir kategori yarattı.

Bu modelin başarısı sanatçılar tarafından sanat galerilerinin protokolünü baypas etme arzusuna, müşterilerin sanat dünyasının ukalalık faktörü nedeniyle duydukları rahatsızlığa veya tüketicilerin sanat dünyasının mihraklarına olan salt coğrafi uzaklığına atfolunabilir, ama aynı zamanda bir tür naif güvenle de ilgilidir.

Yine de, sanat için ev dekorasyon sitelerinden online alışveriş yapan ve aslında o şeyi bizzat görmeyen birinin düşüncesi beni biraz kuşkuda bıraksa da, bu sistemin çalışmaması aklımın köşesinden bile geçmez. Her şeye rağmen, pek çok sanatçının bunu başarabildiğine memnunum.

Eğer belirgin bir odaklanma hissiniz varsa, online satış yapmak mümkün olduğu gibi bunu olağanüstü bir biçimde de yapabilirsiniz.

Bir arkadaşım New York’taki küçük bir butik ev eşyaları mağazası için bir ev dekorasyon sitesi çalıştırıyor. Bir arka ofiste küçük bir dizüstü bilgisayardan internet üzerinden yılda yarım milyon liradan fazla satış yapar.

Küçük miktarlarda çok güzel görünen şeyler—kitaplar, oyuncaklar, masaüstü için aksesuarlar filan—bulur ve bunları dergilerde yayınlatır. İnsanlar bunlara gönlünü kaptırır ve satın alır.

Elindekini tüketene kadar satacaktır, sonra süreci tekrar baştan başlatır. Onun sitesine girmeye bayılırım, çünkü bildiğim en iyi hediyelik eşya çözümlerinden biridir. Neden başarılı oluyor?

Bu kısmen dergi dünyasında tanındığı için ve dergi medyası tasarım editörleri onun bu her şeyin en iyisini özenle seçme yeteneğini, devir yapan envanterini ve iyi zevkini takdir ettiği için böyledir.

 

İnstagram  Üzerinden Satış Yapan Ev Dekorasyon Siteleri

Kurcalayın beni. Duvarıma bir şeyler yazın. Arkadaşlarımın listelerine ve yüklediğim yaklaşık üç yüz dijital fotoğrafa ve ev videosuna göz atın. Bana sanal bir saksılı bitki, sanal küçük bir kek gönderin. İlişki durumumu ve eğer bağlı olduğum biri yoksa, neyi aradığımı keşfedin—arkadaşlık mı yoksa aşk mı?

Sosyal paylaşımın kokteyl partilerle, özel kulüplerle, iş seminerleriyle sınırlı olduğunu düşündüyseniz, İnstagram’a, elektronik kabilenin—şu iki vizyoner müsebbip Frank Floyd Wright ve Henry Ford tarafından yaratılan—bugünkü sanal canlanmasına bir göz atın.

Evet, bir iç mimar ve bir ev dekorasyon sitesi. Benim görüşüme göre, İnstagram banliyönün ve otomobilin kitleselleşmesinin doğrudan uzantısıdır. Her ikisi de insanlar arasında muazzam fiziksel mesafeler yarattı. Dünya giderek kent karakterinden çıktıkça ve bizler ülkeye ve dünyaya yayıldıkça, birçoğumuz soyutlanmış kurumsal yerleşkelerde uğraşıp didinirken, yine de temel insani ihtiyacımız olan birisine ulaşmak ve diğer insanlarla bağlanmaktan kaçamayız (Konut yerleşimi çoğu kez, sosyal paylaşım siteleri dahil, pek çok yeni fenomeni anlamak için en önemli şeydir).

Yabancılaşmanın bu karanlık boşluğu, riski ve belirsizliği karşısında yakınlaşmaya sanal bir pasaport olan İnstagram gelir. Bir tür yakınlaşma demeliyim.

Bir kez daha web kendini fiziksel dünyamızda bir deliği tanımlarken ve onarırken buldu. Her zamanki sıkıcı işini yapmak yoluyla bize tanışma ve sohbet etme ve liselerimizden, üniversite kampüslerimizden, yatak odalarımızdan ve şirket odacıklarımızdan daha büyük bir şeyin parçasıymışız gibi hissetme imkânı verdi. İnstagram sadece bir sosyal paylaşım sitesi değil, o artık bir ev dekorasyon sitesi. Kanepenin üstünde birisinin açık bir şekilde bıraktığı, sayfaları çıkarılıp takılabilen, resimlerle dolu bir kataloğu okumak gibi bir şey bu.

Bir daha asla telefonla aramak, e-posta göndermek ya da bazı durumlarda görmek istemek için bile bir arzunuzun, nedeninizin ya da eğiliminizin olmadığı arkadaşlarınızın gerçek zamanda ne yapıyor olduklarını görmenin bir yolu. Tüm sosyal ağınızın bir Google haritası. Bazı kullanıcılar için kaç arkadaşa, bağlantıya ve duvar yazısına sahip olduklarını göstererek hava atmak ve toplum içindeki sosyal statülerini güçlendirmek için bir fırsat sağlar. Başkaları için ise kendi kendini güncelleyen resimli bir adres rehberi gibi sadece yalın rahatlıktır. Bağımlılık yapar.

Birisine fiziksel olarak bakmak zorunda kalmadan yaratılan bir yakınlığın perakende ortamında da benzerleri vardır—örneğin, Bloomingdale’s’de makyaj ürünleri bankosunun arkasındaki satıcı kadınla iş yapmanın burun buruna ilişkisinden Sephora’da siz ve size yardım eden kişinin bankonun aynı tarafında ve görünüşte de aynı ekipte olduğu bir yere göç ettik.

Gördüklerimizin bir bölümü iletişim ve samimiyetteki bir dönüşümün erken aşamaları. Benim kinik bakış açımdan, İnstagram kullanıcıları gerçekten yaşayan, nefes alan bir insanla yüz yüze gelmenin cesareti, fırsatı ve coğrafi yakınlığından yoksun oldukları için sosyal ağlar içinde üçgenler çiziyor.

Yine de İnstagram ve diğer sosyal paylaşım siteleri onları ayakta tutan ve çalışmalarını sağlayan maliyet yapılarını, yani reklamları, haklı göstermekte çok zorlanıyor.

Arkadaşlarımızın duvarlarına sanal notlar çiziktirirken aynı anda ev dekorasyon siteleri reklamlarına dikkatimizi verebilir miyiz?

 

Ev Dekorasyon Siteleri Güvenli  Bir Alışveriş Ortamı Sağlar

Bir diğer ikramiye mi? Güvenlik. Nakit parayı elektronik forma koymaya başladığınızda, suç bir anda düşer.

Ağ erişimli mobilin üçüncü ve son ikramiyesi, bir kişisel kimlik formu olarak iş görür olmasıdır. Bir şekilde fiziksel benliğinize bağlanır ve sadece sizin yakınınızdayken çalışmasına izin verilirdi. Yani kazara bir su kanalına düşürürseniz ya da birisi onu çalarsa, telefon tüm niyet ve amaçlar için işe yaramaz hale gelir demektir bu.

Ev dekorasyon siteleri tüccarının çağı, en azından zengin ve gelişmiş ülkelerde, doruk noktasına ulaştı. Mağazalar büyüyor olabilir, ama bu tüketicilerin onlara paralel olarak artan miktarda zaman ve para harcayacakları anlamına gelmez. Mağazaları küçültmek hem ekonomik, hem de ekolojik manada anlamlıdır. Temel gereksinimlerimizi online olarak sipariş etmeye başladığımız—ve sadece uğrayıp onları dükkândan aldığımız—takdirde, dekorasyon ürünleri koridoruna gerçekten ihtiyaç olur mu?