Cam Dekorasyon Ürünleri

Gösterilen sonuç sayısı: 8

Cam dekorasyon ürünleri sanatının en güzel örneklerini Mim Aksesuar sayfalarında bulabilirsiniz.

 

Cam Dekorasyon Ürünleri Sanatının Kaynağı veya Kökeni

Cam dekorasyon ürünleri sanatının faaliyetinin kaynağı veya kökeni nedir? sorusuna bir dizi açıklama getirmek mümkündür. Tarihsel gelişmenin basamaklarında çeşitlenip zenginleşen bu salon aksesuarları eserlerinin, bugün, müze ve koleksiyonları dolduruncaya kadar hangi evrelerden geçtiği ve nasıl doğduğu akılcı bir yoldan açıklanabilirse, sanat tarihinin pek çok konusuna aydınlık getirebilecek olan başlangıç noktaları elde edilmiş olacaktır.

Cam salon aksesuarları sanatının başlangıçları, sorununu aydınlatmak üzere, pek çok yazar, kitaplarının giriş bölümlerinde uzun sayfalar ayırmaktadırlar. Bütün bu çabalara karşın, bu temel sorunun pek az aydınlatıldığını da söyleyebiliriz.

Prehistarik çağlardan kalan ve cam dekorasyon ürünleri sanatının başlangıçları olarak kabul edilen örnekleri «ilkel sanat» başlığı altında toplamak alışkanlık halini almıştır, «İlkel sanat» terimi, ilk bakışta ve çabucak bazı şeyleri çağrıştırmakla birlikte; geniş anlamda kullanılan «ilkel» sözcüğünün içeriğinden dolayı bazı anlam kaymalarına da yol açmaktadır.

Prehistorya ve antropoloji, ilkel insan ve kültürden farklı şeyler anlarlar. Eğer prehistoryaeı diliyle konuşursak, ilkel cam dekorasyon ürünleri sanatı, – ta fosil insandan başlayıp homo sapiens’e kadar uzanan gelişmenin basamakları boyunca sıralanan insan kuşaklarının sanatıdır. Bu alanla uğraşanlar, bu dönemi daha çok Magdalenien, Musterien vb. kültür adlarıyla anarlar.

Prehistorik insanın cam dekorasyon ürünleri sanatı, gelişmenin , alt basamaklarını oluşturduğundan «ilkel sanat» adını alır. Bu adlandırma bir kronolojik belirleme kaygısundan doğmuştur.

Antropoloji ve etnografya ise, bugün yaşayan, ama uygarlıktan uzak köşelerde ve prehistorik ekolojinin koşullarında hayatlarını sürdüren topluluklara da «ilkel» adını verirler. Günümüzde Avustralya, Amerika ve Afrika’nın belirli bölgelerinde; tren, uçak ye televizyonu bulmuş olan öteki insanların dışında kalan toplulukların sanatlarına «ilkel» denmesinin nedeni, bu insanların, bizimle aynı çağda yaşamalarına rağmen, bize göre gelişmemiş olmalarıdır. Görülüyor ki, iki farklı türden «ilkel sanat» vardır. Burada bizi daha çok ilgilendiren,  cam dekorasyon ürünleri  tarihi kronolojisinin başlangıcında yer alan ilkel sanattır.

İlkel veya daha doğru bir deyişle tarih öncesi süs eşyaları sanatının ayırdedici niteliğinin, yapısındaki doğa-üstü öge olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. İnsan kavrayışının dışında olan, anlaşılmazlık ve bilinmezlikler, bu sanatın doğa-üstü yanlarını beslemektedir.

Cam dekorasyon ürünleri sanatının, genel olarak, akıl ve bilim dışı birtakım tasarımlar barındırdığı anlaşılmaktadır.

Bugünkü düşüncemizle, insan zihninin kavrayamayacağı şeylerin bu cam dekorasyon ürünleri sanatı içinde yer aldığı sezilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, o zamanlarda, din, doğa-üstü ve sanat’arasında, bugünkü uçurum yoktu; cansız cisimlerde bile ruh olduğuna inanılıyor olmalıydı. Bu durumların ışığında, anlatılamayan şeyleri anlatma ve sonsuzluğa yönelme, gibi özellikler taşıyan bu sanatın yapısını tartışmak,  sanat tarihçilerini de ilgilendirmektedir. Çünkü, salon aksesuar setleri sanatının kaynağı sorusunun ipuçları, bir bakıma prehistorik sanatın içinde bulunmaktadır.

İnsan elinin ilk çakmaktaşını işleyip bir bıçak yapıncaya kadar geçen zamanla, bizim bildiğimiz tarihi dönemler arasında pek büyük bir mesafenin olduğu açıktır. Taşı eline ilk alan insandan piramitleri yapanlara kadar geçen sürenin uzunluğu, zaman katmanlarının korkutucu derinliği bir dizi karanlık çağlan da içine alıyor. Bugünkü ölçülerimize göre sanat eseri diyebileceğimiz bir cam dekorasyon ürünleri şekillerinin ortaya çıkışı günümüzden en az 20.000 yıl öncesine rastlıyor. Ama ilk ürünlerin yapılmasıyla önemli bir adım atılmıştır. Giderek insan eli daha hünerli daha usta olabilmiştir. Kazanılan biçim verme ustalığı babadan oğula (belki bazen anneden kızma) geçmiş, ustalık her kuşakta daha da artmıştır. İnsan eli, yalnızca, bir çalışma organı olmaktan öte konsol aksesuarları işleri üreten bir alete dönüşmüştür. Çalışarak, yeni işlere uyarak kasların özel gelişmeler kazanması, gittikçe karmaşıklaşan yeni işlerde çalışması ve insan elinin iyice kusursuzlaşması «sanat eseri» denebilecek eserleri yaratmaya başlamıştır.

Cam dekorasyon ürünleri  yapan insanın çalışmasını» aperatif bir faaliyet olarak açıklayabilmek mümkündür, ancak, insana özgü bir davranış tarzı olan sanatın, hangi nedenlerle ve hangi ortamda doğduğu, soruları, çok geniş ve etraflı araştırmaları gerektirmektedir. Bu sorun üzerinde, her- biri başka kaynakları önemli gören hipotezleri satır başlan halinde verelim,

«Sanat teknikden gelir» teorisini benimseyenler, teknik dediğimiz işlemin zamanla mükemmelleştiğini, tipik formlar halinde sanat’ eserine dönüştüğünü ileri sürerler.

Bu teoriye göre, sanatçının yeteneği, teknik dediğimiz özel bir biçimi kazanmış olması gerekir. Tıpkı bir zanaatkar gibi, teknik uygulamayı bir araya’ getirip sanatçı düzeyine yükselirler. Bu düşünceler sanat olayının yalnızca bir yönünü açıklamaya yeterli gözüküyor. Mim aksesuar cam dekorasyon ürünleri sanatında tekniğin rolü büyüktür fakat, teknik, uygulanan, öğrenilen birşeydir. Sanat ise doğar. Ayrıca, pek çok büyük sanatçı teknik bakımdan olgun sayılmadığı halde, sanat eseri verebilmiştir.

Yine çok iyi bir teknikle, bir üretim, sanat eseri düzeyine ulaşamadan kalabilmektedir. Kısacası, üstün bir teknik, Cam dekorasyon ürünü sanat eseri için gereklidir ama yeterli değildir.

 

Geçen yüzyılda yaşamış olan Alman mimar G. Semper, «sanat formunu malzeme belirler»  görüşünü ileri sürerek, fonksiyonalist bir yaklaşım getirir. Bunda gerçek payı büyüktür, birçok cam dekorasyon ürünleri formunun fonksiyonel bir kaynağı vardır. Ancak, sanatçının amacı yâlnızca gündelik işe yarar süs eşyaları üretmek değildir. Sözgelimi bir seramik, su taşımaya yaramaktan başka, bu amaçtan farklı ve fazladan birşeye sahipse, coşku ve hayranlık uyandırıyorsa ‘sanat eseridir. Biliyoruz ki, pek çok form, herhangi bir fonksiyona sahip olmadan bile güzeldir, sanat değeri taşır.

Bir grup sanat teorisyeni ve psikologlar, cam dekorasyon ürünleri sanatının doğuş amacının, insanda belirli bir hareket türü ve heyecan uyandırmak olduğunu ileri sürüyorlar.

G. T. Fechner, W. Wundt, M. Verwom, R. Thurmvald ve Y. Hirn’i, az veya çok bu görüşü paylaşan yazarlar olarak sayabiliriz (4). Sanatın doğuşunda psikolojik faktörün, yani kişinin ün kazanması, toplum içinde güvenceli bir mevkiye gelmesi, onun sanat faliyetinin kaynağını akılcı bir yoldan açıklıyor gibi gözüküyor. Ancak, tanıdığımız bazı sanatçıların kendilerini mutlu ve saygın kılacak pek çok değere başkaldırarak sanat yaptığını unutmayalım. Gerçi bu durumda da bir psikolojik itici güç vardır, ama bu, her zaman sanatçı lehine sonuç vermez.

Yazar süsleme motifi olan spirallerin, sepet örgüsü yapılırken sarılarak genişletilen iplere bakarak öğrenildiği veya oradan süslemeciliğe geçtiğini ileri sürer. Biçimlerin kullanma tarzına bağlı olarak şekillendiği’ görüşüne ağırlık verir.

Özellikle otantik cam dekorasyon ürünleri sanatının, doğa olaylarını kontrol edebileceği, dans ve büyü ile, bazı olayları istenen şekilde yönlendirebileceğini ileri süren bilim adamları  hem tarih öncesi hem de günümüz ilkellerinin sanatlarını metafizik denebilecek, daha karmaşık bir yorumla ele alırlar.

Yine bu akıma dahil edebileceğimiz L. Bruhl, ilkel düşüncenin, neden çok farklı bir yapıyla çalıştığını yine çok karmaşık bir yorumla açıklamaya çalışır. Bu yazarlardan sonra, Tylor-Frazer teorisinin biraz daha özelleşmiş şeklini Freud’da görüyoruz. Psikanaliz yöntemlerini sanatçılara da uygulayan Freud, insan fantazilerinin gerisindeki gerçeğe sanat yoluyla ulaşılabileceğini, sanatçının, doyurulmamış arzuları yüzünden, gerçeklerden yüz çevirerek cam dekorasyon ürünleri sanatına yöneldiğini ileri sürer. Freud’un sanatçıların kişilik yapısını esas alan görüşleri daha çok sanatın temaları ile ilgilidir. Yaratma olayında ise rüya, bastırılmış duygular ve fantazya önemli rol oynar, sonuç olarak yaratıcılık psikolojik gerilimle açıklanır .

Kısa çizgiler halinde değindiğimiz görüşler, cam ev dekorasyon ürünleri sanatının kaynağı konusunda tam ve açık bir fikir vermiyor. Bu görüşlerden her biri sanatın pek çok yönünden ancak birini açıklamakta, sanatın doğuşunu, kaynağını  bütün halinde yorumlayamamaktadır.

Bütünüyle açıklanamâsa bile değişik yazarların vurguladığı yönler, cam dekorasyon ürünleri  olayının hangi faktörlerle ilişkili olduğu konusunda farklı fikirler ve soru merkezleri ortaya atmaktadır.